<< Βιβλίο ΙV, 3 ToC Βιβλίο ΙV, 7-9 >>

Ἀριστοτέλους

Ἠθικὰ Νικομάχεια

[ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894]

translated by William David Ross
Clarendon Press 1908

Βιβλίο IV, 4-6
(1125b-1127a10)

  4. Ambition, unambitiousness, and the mean between them.
<<<>>>
[1125b] (1) ἔοικε δὲ καὶ περὶ ταύτην εἶναι ἀρετή τις, καθάπερ ἐν τοῖς πρώτοις ἐλέχθη, ἣ δόξειεν ἂν παραπλησίως ἔχειν πρὸς τὴν μεγαλοψυχίαν ὥσπερ καὶ ἡ ἐλευθεριότης πρὸς τὴν μεγαλοπρέπειαν. ἄμφω γὰρ αὗται τοῦ μὲν μεγάλου ἀφεστᾶσι, (5) περὶ δὲ τὰ μέτρια καὶ μικρὰ διατιθέασιν ἡμᾶς ὡς δεῖ· ὥσπερ δ᾽ ἐν λήψει καὶ δόσει χρημάτων μεσότης ἔστι καὶ ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις, οὕτω καὶ ἐν τιμῆς ὀρέξει τὸ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ἧττον, καὶ τὸ ὅθεν δεῖ καὶ ὡς δεῖ.      There seems to be in the sphere of honour also, as was said in our first remarks on the subject, a virtue which would appear to be related to pride as liberality is to magnificence. For neither of these has anything to do with the grand scale, but both dispose us as is right with regard to middling and unimportant objects; as in getting and giving of wealth there is a mean and an excess and defect, so too honour may be desired more than is right, or less, or from the right sources and in the right way.
τόν τε γὰρ φιλότιμον ψέγομεν ὡς μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ ὅθεν οὐ δεῖ (10) τῆς τιμῆς ἐφιέμενον, τόν τε ἀφιλότιμον ὡς οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς καλοῖς προαιρούμενον τιμᾶσθαι. ἔστι δ᾽ ὅτε τὸν φιλότιμον ἐπαινοῦμεν ὡς ἀνδρώδη καὶ φιλόκαλον, τὸν δ᾽ ἀφιλότιμον ὡς μέτριον καὶ σώφρονα, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς πρώτοις εἴπομεν. We blame both the ambitious man as am at honour more than is right and from wrong sources, and the unambitious man as not willing to be honoured even for noble reasons. But sometimes we praise the ambitious man as being manly and a lover of what is noble, and the unambitious man as being moderate and self-controlled, as we said in our first treatment of the subject.
δῆλον δ᾽ ὅτι πλεοναχῶς τοῦ φιλοτοιούτου λεγομένου οὐκ (15) ἐπὶ τὸ αὐτὸ φέρομεν ἀεὶ τὸ φιλότιμον, ἀλλ᾽ ἐπαινοῦντες μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ οἱ πολλοί, ψέγοντες δ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ δεῖ. ἀνωνύμου δ᾽ οὔσης τῆς μεσότητος, ὡς ἐρήμης ἔοικεν ἀμφισβητεῖν τὰ ἄκρα. Evidently, since 'fond of such and such an object' has more than one meaning, we do not assign the term 'ambition' or 'love of honour' always to the same thing, but when we praise the quality we think of the man who loves honour more than most people, and when we blame it we think of him who loves it more than is right. The mean being without a name, the extremes seem to dispute for its place as though that were vacant by default.
ἐν οἷς δ᾽ ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, καὶ τὸ μέσον· ὀρέγονται δὲ τῆς τιμῆς καὶ μᾶλλον ἢ (20) δεῖ καὶ ἧττον· ἔστι δὴ καὶ ὡς δεῖ· ἐπαινεῖται δ᾽ οὖν ἡ ἕξις αὕτη, μεσότης οὖσα περὶ τιμὴν ἀνώνυμος. φαίνεται δὲ πρὸς μὲν τὴν φιλοτιμίαν ἀφιλοτιμία, πρὸς δὲ τὴν ἀφιλοτιμίαν φιλοτιμία, πρὸς ἀμφότερα δὲ ἀμφότερά πως. But where there is excess and defect, there is also an intermediate; now men desire honour both more than they should and less; therefore it is possible also to do so as one should; at all events this is the state of character that is praised, being an unnamed mean in respect of honour. Relatively to ambition it seems to be unambitiousness, and relatively to unambitiousness it seems to be ambition, while relatively to both severally it seems in a sense to be both together.
ἔοικε δὲ τοῦτ᾽ εἶναι καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἀρετάς. ἀντικεῖσθαι δ᾽ ἐνταῦθ᾽ (25) οἱ ἄκροι φαίνονται διὰ τὸ μὴ ὠνομάσθαι τὸν μέσον. This appears to be true of the other virtues also. But in this case the extremes seem to be contradictories because the mean has not received a name.
   
  E. The virtue concerned with anger.
5. Good temper, irascibility, inirascibility.
<<<>>>
πραότης δ᾽ ἐστὶ μεσότης περὶ ὀργάς· ἀνωνύμου δ᾽ ὄντος τοῦ μέσου, σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄκρων, ἐπὶ τὸ μέσον τὴν πραότητα φέρομεν, πρὸς τὴν ἔλλειψιν ἀποκλίνουσαν, ἀνώνυμον οὖσαν. ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ ὀργιλότης τις λέγοιτ᾽ ἄν. (30) τὸ μὲν γὰρ πάθος ἐστὶν ὀργή, τὰ δ᾽ ἐμποιοῦντα πολλὰ καὶ διαφέροντα.      Good temper is a mean with respect to anger; the middle state being unnamed, and the extremes almost without a name as well, we place good temper in the middle position, though it inclines towards the deficiency, which is without a name. The excess might called a sort of 'irascibility'. For the passion is anger, while its causes are many and diverse.
   
ὁ μὲν οὖν ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ οἷς δεῖ ὀργιζόμενος, ἔτι δὲ καὶ ὡς δεῖ καὶ ὅτε καὶ ὅσον χρόνον, ἐπαινεῖται· πρᾶος δὴ οὗτος ἂν εἴη, εἴπερ ἡ πραότης ἐπαινεῖται.      The man who is angry at the right things and with the right people, and, further, as he ought, when he ought, and as long as he ought, is praised. This will be the good-tempered man, then, since good temper is praised.
βούλεται γὰρ ὁ πρᾶος ἀτάραχος εἶναι καὶ μὴ ἄγεσθαι ὑπὸ τοῦ πάθους, (35) ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὁ λόγος τάξῃ, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτοις καὶ ἐπὶ τοσοῦτον χρόνον χαλεπαίνειν· [1126a] (1) ἁμαρτάνειν δὲ δοκεῖ μᾶλλον ἐπὶ τὴν ἔλλειψιν· οὐ γὰρ τιμωρητικὸς ὁ πρᾶος, ἀλλὰ μᾶλλον συγγνωμονικός. For the good-tempered man tends to be unperturbed and not to be led by passion, but to be angry in the manner, at the things, and for the length of time, that the rule dictates; but he is thought to err rather in the direction of deficiency; for the good-tempered man is not revengeful, but rather tends to make allowances.
   
ἡ δ᾽ ἔλλειψις, εἴτ᾽ ἀοργησία τίς ἐστιν εἴθ᾽ ὅ τι δή ποτε, ψέγεται. οἱ γὰρ μὴ ὀργιζόμενοι ἐφ᾽ οἷς (5) δεῖ ἠλίθιοι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οἱ μὴ ὡς δεῖ μηδ᾽ ὅτε μηδ᾽ οἷς δεῖ· δοκεῖ γὰρ οὐκ αἰσθάνεσθαι οὐδὲ λυπεῖσθαι, μὴ ὀργιζόμενός τε οὐκ εἶναι ἀμυντικός, τὸ δὲ προπηλακιζόμενον ἀνέχεσθαι καὶ τοὺς οἰκείους περιορᾶν ἀνδραποδῶδες.      The deficiency, whether it is a sort of 'inirascibility' or whatever it is, is blamed. For those who are not angry at the things they should be angry at are thought to be fools, and so are those who are not angry in the right way, at the right time, or with the right persons; for such a man is thought not to feel things nor to be pained by them, and, since he does not get angry, he is thought unlikely to defend himself; and to endure being insulted and put up with insult to one's friends is slavish.
   
ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ κατὰ πάντα μὲν γίνεται (καὶ γὰρ οἷς οὐ δεῖ, (10) καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ, καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ θᾶττον, καὶ πλείω χρόνον), οὐ μὴν ἅπαντά γε τῷ αὐτῷ ὑπάρχει. οὐ γὰρ ἂν δύναιτ᾽ εἶναι· τὸ γὰρ κακὸν καὶ ἑαυτὸ ἀπόλλυσι, κἂν ὁλόκληρον ᾖ, ἀφόρητον γίνεται.      The excess can be manifested in all the points that have been named (for one can be angry with the wrong persons, at the wrong things, more than is right, too quickly, or too long); yet all are not found in the same person. Indeed they could not; for evil destroys even itself, and if it is complete becomes unbearable.
οἱ μὲν οὖν ὀργίλοι ταχέως μὲν ὀργίζονται καὶ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ᾽ οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ (15) δεῖ, παύονται δὲ ταχέως· ὃ καὶ βέλτιστον ἔχουσιν. συμβαίνει δ᾽ αὐτοῖς τοῦτο, ὅτι οὐ κατέχουσι τὴν ὀργὴν ἀλλ᾽ ἀνταποδιδόασιν ᾗ φανεροί εἰσι διὰ τὴν ὀξύτητα, εἶτ᾽ ἀποπαύονται. Now hot-tempered people get angry quickly and with the wrong persons and at the wrong things and more than is right, but their anger ceases quickly-which is the best point about them. This happens to them because they do not restrain their anger but retaliate openly owing to their quickness of temper, and then their anger ceases.
ὑπερβολῇ δ᾽ εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς πᾶν ὀργίλοι καὶ ἐπὶ παντί· ὅθεν καὶ τοὔνομα. οἱ δὲ πικροὶ (20) δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται· κατέχουσι γὰρ τὸν θυμόν. παῦλα δὲ γίνεται ὅταν ἀνταποδιδῷ· ἡ γὰρ τιμωρία παύει τῆς ὀργῆς, ἡδονὴν ἀντὶ τῆς λύπης ἐμποιοῦσα. By reason of excess choleric people are quick-tempered and ready to be angry with everything and on every occasion; whence their name. Sulky people are hard to appease, and retain their anger long; for they repress their passion. But it ceases when they retaliate; for revenge relieves them of their anger, producing in them pleasure instead of pain.
τούτου δὲ μὴ γινομένου τὸ βάρος ἔχουσιν· διὰ γὰρ τὸ μὴ ἐπιφανὲς εἶναι οὐδὲ συμπείθει αὐτοὺς οὐδείς, ἐν αὑτῷ δὲ πέψαι (25) τὴν ὀργὴν χρόνου δεῖ. εἰσὶ δ᾽ οἱ τοιοῦτοι ἑαυτοῖς ὀχληρότατοι καὶ τοῖς μάλιστα φίλοις. χαλεποὺς δὲ λέγομεν τοὺς ἐφ᾽ οἷς τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ πλείω χρόνον, καὶ μὴ διαλλαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως. If this does not happen they retain their burden; for owing to its not being obvious no one even reasons with them, and to digest one's anger in oneself takes time. Such people are most troublesome to themselves and to their dearest friends. We call had-tempered those who are angry at the wrong things, more than is right, and longer, and cannot be appeased until they inflict vengeance or punishment.
   
τῇ πραότητι δὲ μᾶλλον τὴν ὑπερβολὴν ἀντιτίθεμεν· καὶ (30) γὰρ μᾶλλον γίνεται· ἀνθρωπικώτερον γὰρ τὸ τιμωρεῖσθαι· καὶ πρὸς τὸ συμβιοῦν οἱ χαλεποὶ χείρους.      To good temper we oppose the excess rather than the defect; for not only is it commoner since revenge is the more human), but bad-tempered people are worse to live with.
   
ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται, καὶ ἐκ τῶν λεγομένων δῆλον· οὐ γὰρ ῥᾴδιον διορίσαι τὸ πῶς καὶ τίσι καὶ ἐπὶ ποίοις καὶ πόσον χρόνον ὀργιστέον, καὶ τὸ μέχρι τίνος ὀρθῶς ποιεῖ τις ἢ ἁμαρτάνει.      What we have said in our earlier treatment of the subject is plain also from what we are now saying; viz. that it is not easy to define how, with whom, at what, and how long one should be angry, and at what point right action ceases and wrong begins.
(35) ὁ μὲν γὰρ μικρὸν παρεκβαίνων οὐ ψέγεται, οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ μᾶλλον οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ ἧττον· ἐνίοτε γὰρ τοὺς ἐλλείποντας ἐπαινοῦμεν καὶ πράους φαμέν, [1126b] (1) καὶ τοὺς χαλεπαίνοντας ἀνδρώδεις ὡς δυναμένους ἄρχειν. ὁ δὴ πόσον καὶ πῶς παρεκβαίνων ψεκτός, οὐ ῥᾴδιον τῷ λόγῳ ἀποδοῦναι· ἐν γὰρ τοῖς καθ᾽ ἕκαστα κἀν τῇ αἰσθήσει ἡ κρίσις. For the man who strays a little from the path, either towards the more or towards the less, is not blamed; since sometimes we praise those who exhibit the deficiency, and call them good-tempered, and sometimes we call angry people manly, as being capable of ruling. How far, therefore, and how a man must stray before he becomes blameworthy, it is not easy to state in words; for the decision depends on the particular facts and on perception.
ἀλλὰ τό γε τοσοῦτον (5) δῆλον, ὅτι ἡ μὲν μέση ἕξις ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν οἷς δεῖ ὀργιζόμεθα καὶ ἐφ᾽ οἷς δεῖ καὶ ὡς δεῖ καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα, αἱ δ᾽ ὑπερβολαὶ καὶ ἐλλείψεις ψεκταί, καὶ ἐπὶ μικρὸν μὲν γινόμεναι ἠρέμα, ἐπὶ πλέον δὲ μᾶλλον, ἐπὶ πολὺ δὲ σφόδρα. δῆλον οὖν ὅτι τῆς μέσης ἕξεως ἀνθεκτέον. αἱ μὲν οὖν (10) περὶ τὴν ὀργὴν ἕξεις εἰρήσθωσαν. But so much at least is plain, that the middle state is praiseworthy- that in virtue of which we are angry with the right people, at the right things, in the right way, and so on, while the excesses and defects are blameworthy- slightly so if they are present in a low degree, more if in a higher degree, and very much if in a high degree. Evidently, then, we must cling to the middle state.- Enough of the states relative to anger.
   
  F. Virtues of social intercourse.
6. Friendliness, obsequiousness, churlishness.
<<<>>>
ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις καὶ τῷ συζῆν καὶ λόγων καὶ πραγμάτων κοινωνεῖν οἳ μὲν ἄρεσκοι δοκοῦσιν εἶναι, οἱ πάντα πρὸς ἡδονὴν ἐπαινοῦντες καὶ οὐθὲν ἀντιτείνοντες, ἀλλ᾽ οἰόμενοι δεῖν ἄλυποι τοῖς ἐντυγχάνουσιν εἶναι· οἱ δ᾽ ἐξ ἐναντίας τούτοις (15) πρὸς πάντα ἀντιτείνοντες καὶ τοῦ λυπεῖν οὐδ᾽ ὁτιοῦν φροντίζοντες δύσκολοι καὶ δυσέριδες καλοῦνται.      In gatherings of men, in social life and the interchange of words and deeds, some men are thought to be obsequious, viz. those who to give pleasure praise everything and never oppose, but think it their duty 'to give no pain to the people they meet'; while those who, on the contrary, oppose everything and care not a whit about giving pain are called churlish and contentious.
ὅτι μὲν οὖν αἱ εἰρημέναι ἕξεις ψεκταί εἰσιν, οὐκ ἄδηλον, καὶ ὅτι ἡ μέση τούτων ἐπαινετή, καθ᾽ ἣν ἀποδέξεται ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ, ὁμοίως δὲ καὶ δυσχερανεῖ· ὄνομα δ᾽ οὐκ ἀποδέδοται αὐτῇ (20) τι, ἔοικε δὲ μάλιστα φιλίᾳ. τοιοῦτος γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν μέσην ἕξιν οἷον βουλόμεθα λέγειν τὸν ἐπιεικῆ φίλον, τὸ στέργειν προσλαβόντα. That the states we have named are culpable is plain enough, and that the middle state is laudable- that in virtue of which a man will put up with, and will resent, the right things and in the right way; but no name has been assigned to it, though it most resembles friendship. For the man who corresponds to this middle state is very much what, with affection added, we call a good friend.
διαφέρει δὲ τῆς φιλίας, ὅτι ἄνευ πάθους ἐστὶ καὶ τοῦ στέργειν οἷς ὁμιλεῖ· οὐ γὰρ τῷ φιλεῖν ἢ ἐχθαίρειν ἀποδέχεται ἕκαστα ὡς δεῖ, ἀλλὰ τῷ τοιοῦτος (25) εἶναι. ὁμοίως γὰρ πρὸς ἀγνῶτας καὶ γνωρίμους καὶ συνήθεις καὶ ἀσυνήθεις αὐτὸ ποιήσει, πλὴν καὶ ἐν ἑκάστοις ὡς ἁρμόζει· οὐ γὰρ ὁμοίως προσήκει συνήθων καὶ ὀθνείων φροντίζειν, οὐδ᾽ αὖ λυπεῖν. But the state in question differs from friendship in that it implies no passion or affection for one's associates; since it is not by reason of loving or hating that such a man takes everything in the right way, but by being a man of a certain kind. For he will behave so alike towards those he knows and those he does not know, towards intimates and those who are not so, except that in each of these cases he will behave as is befitting; for it is not proper to have the same care for intimates and for strangers, nor again is it the same conditions that make it right to give pain to them.
καθόλου μὲν οὖν εἴρηται ὅτι ὡς δεῖ ὁμιλήσει, ἀναφέρων δὲ πρὸς τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον στοχάσεται (30) τοῦ μὴ λυπεῖν ἢ συνηδύνειν. ἔοικε μὲν γὰρ περὶ ἡδονὰς καὶ λύπας εἶναι τὰς ἐν ταῖς ὁμιλίαις γινομένας· τούτων δ᾽ ὅσας μὲν αὐτῷ ἐστὶ μὴ καλὸν ἢ βλαβερὸν συνηδύνειν, δυσχερανεῖ, καὶ προαιρήσεται λυπεῖν· κἂν τῷ ποιοῦντι δ᾽ ἀσχημοσύνην φέρῃ, καὶ ταύτην μὴ μικράν, ἢ βλάβην, ἡ δ᾽ ἐναντίωσις (35) μικρὰν λύπην, οὐκ ἀποδέξεται ἀλλὰ δυσχερανεῖ. Now we have said generally that he will associate with people in the right way; but it is by reference to what is honourable and expedient that he will aim at not giving pain or at contributing pleasure. For he seems to be concerned with the pleasures and pains of social life; and wherever it is not honourable, or is harmful, for him to contribute pleasure, he will refuse, and will choose rather to give pain; also if his acquiescence in another's action would bring disgrace, and that in a high degree, or injury, on that other, while his opposition brings a little pain, he will not acquiesce but will decline.
διαφερόντως δ᾽ ὁμιλήσει τοῖς ἐν ἀξιώμασι καὶ τοῖς τυχοῦσι, [1127a] (1) καὶ μᾶλλον ἢ ἧττον γνωρίμοις, ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας διαφοράς, ἑκάστοις ἀπονέμων τὸ πρέπον, καὶ καθ᾽ αὑτὸ μὲν αἱρούμενος τὸ συνηδύνειν, λυπεῖν δ᾽ εὐλαβούμενος, τοῖς δ᾽ ἀποβαίνουσιν, ἐὰν ᾖ μείζω, συνεπόμενος, λέγω δὲ (5) τῷ καλῷ καὶ τῷ συμφέροντι. καὶ ἡδονῆς δ᾽ ἕνεκα τῆς εἰσαῦθις μεγάλης μικρὰ λυπήσει. He will associate differently with people in high station and with ordinary people, with closer and more distant acquaintances, and so too with regard to all other differences, rendering to each class what is befitting, and while for its own sake he chooses to contribute pleasure, and avoids the giving of pain, he will be guided by the consequences, if these are greater, i.e. honour and expediency. For the sake of a great future pleasure, too, he will inflict small pains.
ὁ μὲν οὖν μέσος τοιοῦτός ἐστιν, οὐκ ὠνόμασται δέ· τοῦ δὲ συνηδύνοντος ὁ μὲν τοῦ ἡδὺς εἶναι στοχαζόμενος μὴ διά τι ἄλλο ἄρεσκος, ὁ δ᾽ ὅπως ὠφέλειά τις αὑτῷ γίνηται εἰς χρήματα καὶ ὅσα διὰ χρημάτων, (10) κόλαξ· ὁ δὲ πᾶσι δυσχεραίνων εἴρηται ὅτι δύσκολος καὶ δύσερις. ἀντικεῖσθαι δὲ φαίνεται τὰ ἄκρα ἑαυτοῖς διὰ τὸ ἀνώνυμον εἶναι τὸ μέσον. The man who attains the mean, then, is such as we have described, but has not received a name; of those who contribute pleasure, the man who aims at being pleasant with no ulterior object is obsequious, but the man who does so in order that he may get some advantage in the direction of money or the things that money buys is a flatterer; while the man who quarrels with everything is, as has been said, churlish and contentious. And the extremes seem to be contradictory to each other because the mean is without a name.


 
 

Αρχή Σελίδας
<< Βιβλίο ΙV, 3 ToC Βιβλίο ΙV, 7-9 >>


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Σεπτέμβριος 2001