ΙΛΙΑΔΟΣ  -  ΡΑΨΩΔΙΑ  Α΄

(στίχοι  : 1-120)

[Μετάφραση : ΙΑΚΩΒΟΥ  ΠΟΛΥΛΑ]

 

 

Ψάλλε θεά, τον τρομερό θυμόν του Αχιλλέως

Πώς έγινε στους Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων.

Που ανδράγαθες ροβόλησε πολλές ψυχές στον Άδη

ηρώων, κι έδωκεν αυτούς αρπάγματα των σκύλων

και των ορνέων – και η βουλή γενόταν του Κρονίδη,

απ’ ότ’, εφιλονίκησαν κι εχωρισθήκαν πρώτα

ο Ατρείδης, άρχος των ανδρών, και ο θείος Αχιλλέας.

 

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος

οὐλομένην, ἣ μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,

πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν

οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾿ ἐτελείετο βουλή,         5         

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε

Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

 

Κι απ΄τους θεούς ποιός άναψε την έχθρα μεταξύ τους;

 

Tίς τ᾿ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;

 

Ο Απόλλων, όπου οργίσθηκε του Ατρείδη βασιλέως

κι έφερε λώβαν στον στρατόν που εθέριζε τα πλήθη,

ότι του εκαταφρόνεσε τον Χρύσην ιερέα.

Στων Αχαιών τα γρήγορα καράβια τούτος ήρθε,

με λύτρα πλουσιοπάροχα την κόρη του να λύση.

Στο χρυσό σκήπτρο τυλικτό του  Φοίβου το στεφάνι

εκράτει, και τους Αχαιούς παρακαλούσεν όλους:

 

 

 

Και ιδιαίτερα τους δυο Ατρείδες, τους αρχηγούς των στρατευμάτων:

 

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός· ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί[1],  

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα[2]

Ἀτρεΐδης· ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν

λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾿ ἀπερείσι᾿ ἄποινα,

στέμματ᾿ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηϐόλου Ἀπόλλωνος[3]

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,          

Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·

 

 

«Ω γενναιόκαρδοι Αχαιοί, ω βασιλείς, Ατρείδες,

του Ολύμπου ας κάμουν οι θεοί, την πόλη του Πριάμου

αφού πορθήσετ’, ευτυχείς να πάτε στην πατρίδα.

Αλλ’ αποδώσετε σ’ εμέ την ποθητήν μου κόρην,

δεχθήτε αυτά τα λύτρα της, αν τον υιόν του Δία

τον μακροβόλον τοξευτήν Απόλλωνα ευλαβήσθε».

«Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,

ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾿ ἔχοντες

ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾿ οἴκαδ᾿ ἱκέσθαι[4]·

παῖδα δ᾿ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾿ ἄποινα δέχεσθαι,   

ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηϐόλον Ἀπόλλωνα.»

 

Όλοι αλαλάξαν οι Αχαιοί, κι είπαν τον ιερέα

να σεβασθούν και τα λαμπρά λύτρα δεκτά να γίνουν.

Μόνος ο Αγαμέμνονας δεν το’ στεργεν ο Ατρείδης,

αλλά κακά τον έδιωχνε και βαρύν λόγον είπε:

 

Ἔνθ᾿ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ

αἰδεῖσθαί θ᾿ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα·

ἀλλ᾿ οὐκ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ,

ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, κρατερὸν δ᾿ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε·     25

 

«Μη σ’ απαντήσω, γέροντα, σιμά στα κοίλα πλοία

ή τώρα εδώ ν’ αργοπορής ή πάλιν να γυρίσης

και μη θαρρεύης στου θεού το σκήπτρο και το στέμμα.

Αυτήν δεν θ’ απολύσω εγώ. Το γήρας θα την έβρη

στο Άργος μες στο σπίτι μου μακράν απ’ την πατρίδα

να υφαίνη αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω.

Μη μ’ ερεθίζης, σύρ’ ευθύς αν θέλης να μην πάθης».

«Μή σε, γέρον, κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ κιχείω

ἢ νῦν δηθύνοντ᾿ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα,

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο·

τὴν δ᾿ ἐγὼ οὐ λύσω· πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν

ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεϊ, τηλόθι πάτρης,              30

ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν·

ἀλλ᾿ ἴθι, μή μ᾿ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι.»

 

Τον λόγον του εφοβήθηκε και υπάκουσεν ο γέρος.

Την άκραν πήρε σιωπηλός της ηχερής θαλάσσης

και όταν ευρέθη ανάμερα, τον γόνον της ωραίας

Λητούς μέγαν Απόλλωνα, θερμά παρακαλούσε:

Ὣς ἔφατ᾿, ἔδεισεν δ᾿ ὃ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ·

βῆ δ᾿ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσϐοιο θαλάσσης·

πολλὰ δ᾿ ἔπειτ᾿ ἀπάνευθε κιὼν ἠρᾶθ᾿ ὃ γεραιὸς    35

Ἀπόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἠΰκομος τέκε Λητώ·

 

«Άκουσέ με, αργυρότοξε, της Χρύσης και της θείας

Κίλλας προστάτη, κύριε στην Τένεδο, Σμινθέα,

εάν σου έκτισα ναόν να χαίρεται η καρδιά σου,

εάν ποτέ σου έκαψα μεριά καλοθρεμμένα

ταύρων κι ερίφων, τούτον μου τον πόθον τελείωσέ μου.

Τα βέλη σου στους Δαναούς τα δάκρυά μου ας πλερώσουν».

 

«Κλῦθί μευ ἀργυρότοξ᾿, ὃς Χρύσην ἀμφιϐέϐηκας

Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις,

Σμινθεῦ [5], εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾿ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα,

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾿ ἔκηα                     40

ταύρων ἠδ᾿ αἰγῶν, τὸ δέ μοι κρήηνον ἐέλδωρ·

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν.»

 

Ευχήθη και ως τον άκουσεν ο Φοίβος ο Απόλλων,

κατέβη από τας κορυφάς του Ολύμπου θυμωμένος,

με τόξον και μ’ ολόκλειστην φαρέτραν εις τους ώμους.

Εβρόντησαν επάνω του τα βέλη ως εκινήθη

ο χολωμένος και ώμοιαζε την νύκτα, ως προχωρούσε.

Των πλοίων κάθισε άντικρυ και απόλυσε το βέλος

και αχός εβγήκε τρομερός απ’ τ’ ασημένιο τόξο.

Και αφού τους σκύλους έπληξε και τα μουλάρια πρώτα,

εις τους ανθρώπους έριχνε τα πικροφόρ’ ακόντια

αδιάκοπα. Και των νεκρών παντού πυρές εκαίαν.

Ὣς ἔφατ᾿ εὐχόμενος, τοῦ δ᾿ ἔκλυε Φοῖϐος Ἀπόλλων,

βῆ δὲ κατ᾿ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,

τόξ᾿ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην·            45

ἔκλαγξαν δ᾿ ἄρ᾿ ὀϊστοὶ ἐπ᾿ ὤμων χωομένοιο,

αὐτοῦ κινηθέντος· ὃ δ᾿ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς.

ἕζετ᾿ ἔπειτ᾿ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾿ ἰὸν ἕηκε·

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾿ ἀργυρέοιο βιοῖο·

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,     50

αὐτὰρ ἔπειτ᾿ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς

βάλλ᾿· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί.

 

Τα θεία βέλη στον στρατόν πετούσαν εννιά μέρες,

και την δεκάτην τον λαόν συγκάλεσε ο Πηλείδης,

ως η θεά τον δίδαξεν η Ήρα η λευκοχέρα,

που εθλίβονταν τους Δαναούς να βλέπει πως πεθαίναν.

Κι αφού συνάχθηκε ο λαός εις ένα μέρος όλος,

ο γοργοπόδης Αχιλλεύς σηκώθη και τους είπε.

 

Ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο,

τῇ δεκάτῃ δ᾿ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς·

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη·            55

κήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα θνῄσκοντας ὁρᾶτο.

οἳ δ᾿ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁμηγερέες τε γένοντο,

τοῖσι δ᾿ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·

 

«Ατρείδη, να γυρίσουμε, θαρρώ, θ’ αναγκασθούμε

στα γονικά μας άπρακτοι, αν δεν πεθάνουμ’ όλοι,

αφού μας φθέρνει λοιμική και πόλεμος αντάμα.

 

Λοιπόν ας ερωτήσωμεν ή μάντιν ή ιερέα

ή ονειροκρίτην – έρχεται και τ’ όνειρο απ’ τον Δία –

να ειπή γιατί εχόλωσε τόσο σ’ εμάς ο Φοίβος.

Μη κάποιο τάμα του έλειψε, μη του ’λειψ’ εκατόμβη.

Ίσως, αν του καούν αρνιά και ερίφια διαλεμένα,

θελήση το θανατικό να διώξη από κοντά μας».

«Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω

ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,       60

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς·

ἀλλ᾿ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα

ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾿ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν [6],

ὅς κ᾿ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖϐος Ἀπόλλων,

εἴτ᾿ ἄρ᾿ ὅ γ᾿ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ᾿ ἑκατόμϐης,     65

αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι.»

 

Αυτά είπε κι εκάθισε. Και τότε ο Θεστορίδης

ο Κάλχας εσηκώθηκεν, ορνεοσκόπος πρώτος

που εγνώριζ’ όλα μέλλοντα, παρόντα, περασμένα

και οδήγησε στην Ίλιον των Αχαιών τα πλοία

μ’ αυτό το πνεύμα μαντικό που του’χε δώσει ο Φοίβος.

Σ’ αυτούς καλοπροαίρτα τότε ομιλούσ’ εκείνος:

Ἤτοι ὅ γ᾿ ὣς εἰπὼν κατ᾿ ἄρ᾿ ἕζετο· τοῖσι δ᾿ ἀνέστη

Κάλχας Θεστορίδης^ οἰωνοπόλων ὄχ᾿ ἄριστος,

ὃς ᾔδη τά τ᾿ ἐόντα τά τ᾿ ἐσσόμενα πρό τ᾿ ἐόντα,    70

καὶ νήεσσ᾿ ἡγήσατ᾿ Ἀχαιῶν Ἴλιον εἴσω

ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖϐος  Ἀπόλλων·

ὅ σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν·

 

«Με προσκαλείς, διίφιλε Πηλείδη, να εξηγήσω,

πως εγεννήθηκε ο θυμός του μακροβόλου Απόλλωνα.

Θέλει το ειπώ. Μόνον εσύ στοχάσου και όμοσέ μου

να με βοηθήσης πρόθυμα με λόγον και με χέρι,

ότι θ’ ανάψω την χολήν ανδρός που των Αργείων

δεσπόζει και όλ’ οι Αχαιοί του είναι υποταγμένοι.

Όταν θυμώση στον μικρόν, νικά ο βασιλέας.

Ότι αν χωνεύση την χολήν σ’ εκείνην την ημέραν,

όμως το πάθος άσπονδο στα στήθη μέσα τρέφει

να ξεθυμάνη στο εξής. Και σκέψου αν θα με σώσης».

 

«Ὦ  Ἀχιλεῦ, κέλεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι

μῆνιν Ἀπόλλωνος ἑκατηϐελέταο ἄνακτος·               75

τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω· σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον

ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·

ἦ γὰρ ὀΐομαι ἄνδρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων

Ἀργείων κρατέει καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί·

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ·      

εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ,

ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ,

ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι· σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. [7]»

 

Και ο γοργοπόδης προς αυτόν Πηλείδης αποκρίθη:

 

Tὸν δ᾿ ἀπαμειϐόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·

 

«Άφοβα λέγε τον χρησμόν όποιον εξεύρει ο νους σου.

Ότι, μα τον Απόλλωνα, που τες ευχές ακούει,

Κάλχα, και συ των Δαναών προσφέρεις τους χρησμούς του,

όσο εγώ ζω κι εδώ στην γην βλέπω το φως του ήλιου,

βαρύ κανείς επάνω σου το χέρι δεν θα βάλη

των Δαναών όλων κανείς, και μήτε ο Αγαμέμνων

που σήμερα των Αχαιών καχάται ότ’ είναι ο πρώτος».

«Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα·           85

οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα [8] Διῒ φίλον, ᾧ τε σὺ Κάλχαν

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις,

οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο

σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσί βαρείας χεῖρας ἐποίσει

συμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾿ ἢν Ἀγαμέμνονα εἴπῃς,   90

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι [9]

Και ο μάντις ακατάκριτος επήρε θάρρος κι είπε:

 

Καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων·

 

«Τάμα ποσώς δεν του’λειψε, μήτ’ εκατόμβη, αλλ’ είναι

ο ιερέας αφορμή, που αψήφησ’ ο Ατρείδης.

Την κόρη δεν απόλυσε, τα λύτρα δεν εδέχθη

ιδού γιατί μας έθλιψε και θα μας θλίψη ο Φοίβος.

Ουδ’ απ’ τους Δαναούς ποτέ την λοιμική θα διώξη

πριν δοθή οπίσω του πατρός η λαμπρομάτα κόρη

άλυτρη, ανεξαγόραστη και αγίαν εκατόμβην

στην Χρύσην αποστείλωμεν. Τότ’ ίσως ίλεως γίνη».

«Οὔ τ᾿ ἄρ ὅ γ᾿ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὐδ᾿ ἑκατόμϐης,

ἀλλ᾿ ἕνεκ᾿ ἀρητῆρος ὃν ἠτίμησ᾿ Ἀγαμέμνων,

οὐδ᾿ ἀπέλυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἀπεδέξατ᾿ ἄποινα,  95

τοὔνεκ᾿ ἄρ᾿ ἄλγε᾿ ἔδωκεν ἑκηϐόλος ἠδ᾿ ἔτι δώσει·

οὐδ᾿ ὅ γε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει

πρίν γ᾿ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα κούρην

ἀπριάτην ἀνάποινον, ἄγειν θ᾿ ἱερὴν ἑκατόμϐην

ἐς Χρύσην· τότε κέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν.»   100

 

Αυτά είπε κι εκάθισε. Σηκώθη ευθύς ο ήρως

πολλών κυρίαρχος λαών, ο Ατρείδης Αγαμέμνων

φαρμακωμένος. Και η χολή τα μαύρα σωθικά του

πλημμύριζ’ όλα, και άστραφταν τα μάτια του ωσάν φλόγες.

Με βλέμμα κακοσήμαντο στον Κάλχαντα είπε πρώτα:

 

Ἤτοι ὅ γ᾿ ὣς εἰπὼν κατ᾿ ἄρ᾿ ἕζετο· τοῖσι δ᾿ ἀνέστη

ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων

ἀχνύμενος· μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφὶ μέλαιναι

πίμπλαντ᾿, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐκτην [10]·

Κάλχαντα πρώτιστα κάκ᾿ ὀσσόμενος προσέειπε·    

 

«Μάντι κακών, όχι, ποτέ πρόσχαρό τι δεν μού’πες,

και ο νους σου πάντοτε αγαπά κακά να προμαντεύη.

Λόγον δεν είπες συ ποτέ καλόν ούτ’ έχεις πράξει.

Και τώρα εδώ στους Δαναούς χρησμολογείς και λέγεις,

οπώς για τούτο συμφορές τους δίδει ο μακροβόλος,

ότι την πλούσια ξαγορά της θυγατρός του Χρύση

δεν δέχθηκα. Ναι, θέλω εγώ καλύτερα την κόρη

σπίτι μου, αφού την προτιμώ της νυμφευτής μου ακόμα

της Κλυταιμνήστρας και ποσώς κατώτερη δεν είναι

στην κλάση, στο ανάστημα, στη γνώμη και στα έργα.

Και όμως αν συμφέρη αυτό, θε να την αποδώσω.

 

 

 

«Μάντι κακῶν, οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας·

αἰεί τοι τὰ κάκ᾿ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι[11],

ἐσθλὸν δ᾿ οὔτέ τί πω εἶπας ἔπος οὔτ᾿ ἐτέλεσσας·

καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις

ὡς δὴ τοῦδ᾿ ἕνεκά σφιν ἑκηϐόλος ἄλγεα τεύχει,       

οὕνεκ᾿ ἐγὼ κούρης Χρυσηΐδος ἀγλά᾿ ἄποινα

οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν

οἴκοι ἔχειν· καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προϐέϐουλα

κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων,

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, οὔτ᾿ ἂρ φρένας οὔτέ τι ἔργα.   

ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν εἰ τό γ᾿ ἄμεινον·

 

 

Το καλό θέλω του λαού, ποτέ τον όλεθρό του.

Αλλά δώρον ετοιμάσετε σ’ εμένα ευθύς, τι μόνος

εγώ δεν πρέπει αδώρητος να μείνω των Αργείων

και όλοι το βλέπετε ότι αλλού το δώρον μου πηγαίνει».

βούλομ᾿ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι·

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾿ ἑτοιμάσατ᾿ ὄφρα μὴ οἶος

Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε·

λεύσσετε γὰρ τό γε πάντες ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ.»                                                                        120

 

                                                           à

G

 [1] ΝΟΥΣΟΝ = νόσον, αρρώστεια. Ο Απόλλωνας έστειλε μια κακή αρρώστεια ανάμεσα στους ΑΧΑΙΟΥΣ, από την οποία ΩΛΕΚΟΝΤΟ = χάνονταν, πέθαιναν. Πρώτη εμφάνιση λοιπόν, του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, στην ΙΛΙΑΔΑ με την μορφή  του ΑΠΟΛΛΥΟΝΤΟΣ.

 

[2]ΙΕΡΕΑ. [ο Χρύσης ήταν ιερέας του Απόλλωνα].

 

[3] ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. [δείγμα θλίψης. Και στα ΟΣΧΟΦΟΡΙΑ (γιορτή της ΑΘΗΝΑΣ σχετιζόμενη με την επιστροφή του Θησέα από την Κρήτη, ο κήρυκας, που συνόδευε την πομπή, δεν φορούσε τη γιρλάντα, που φορούσαν αυτοί, που έπαιρναν μέρος στις εορτές, αλλά την τοποθετούσε γύρω από το μπαστούνι του.].

 

Βλέπουμε λοιπόν πως: 

(1) Η εκστρατεία των Ελλήνων γίνεται για να ξαναπάρουν πίσω την ΕΛΕΝΗ από τους ΤΡΩΕΣ.

(2) Ο Χρύσης θέλει να πάρει πίσω την κόρη του την ΧΡΥΣΗΙΔΑ [από τον Αγαμέμνονα].

(3)Ο Αχιλλέας δεν πάει να πολεμήσει γιατί θέλει πίσω την ΒΡΙΣΗΙΔΑ [που του την πήρε ο Αγαμέμνων, όταν έδωσε την ΧΡΥΣΗΙΔΑ στον πατέρα της].

Ο ρόλος, δηλαδή,  της ΓΥΝΑΙΚΑΣ σαν αίτιο διαφόρων καταστάσεων είναι πάρα πολύ σημαντκός  στην Ιλιάδα.

 

[4]Εύχεται στους ΑΧΑΙΟΥΣ να πάρουν την πόλη του Πριάμου. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ΚΟΡΗ του.

 

[5]ΣΜΙΝΘΟΣ =   ποντικός. [βλ. ειδικότερα ΣΜΙΝΘΕΥΣ]

    Μινύθω = ελαττώνω, μειώνω, εκμηδενίζω, φθίνω, λιγοστεύω, περικόπτω. [Εξ ου το λατινικό mini-mum].  Μπορεί  αυτό το ρήμα να είναι η ρίζα της λέξης ΣΜΙΝΘΕΥΣ. Οπότε η  έννοιά του είναι : Αυτός που ελαττώνει, εξασθενίζει, λιγοστεύει (τον αντίπαλο).  Άλλωστε ο Χρύσης εδώ ζητάει προσευχόμενος την τιμωρία των Αχαιών.

 

[6]Αυτό να το θυμηθούμε παρακάτω (Ιλιάς 2, 1-6), όπου ο ΔΙΑΣ στέλνει ΨΕΥΤΙΚΟ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ  ΟΝΕΙΡΟ στον Αγαμέμνονα.  Ο Αχιλλέας, εδώ, δεν εννοεί, βέβαια, πως το ψεύτικο όνειρο είναι από τον Δία, οπότε αργότερα, διαψεύδεται από την πραγματικότητα.

[Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ εὗδον παννύχιοι, Δία δ᾽ οὐκ ἔχε νήδυμος ὕπνος, // ἀλλ᾽ ὅ γε μερμήριζε κατὰ φρένα ὡς Ἀχιλῆα // τιμήσῃ, ὀλέσῃ δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. // Ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή,   // πέμψαι ἐπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι οὖλον ὄνειρον·(Ραψωδία Β΄, 1-5)].

 

[7]Ο Κάλχας για να πει  την γνώμη του, ΖΗΤΑΕΙ  ΤΗΝ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  του ΑΧΙΛΛΕΑ.

 

[8]Ο Αχιλλέας ορκιζεται στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, πως θα τον βοηθήσει.

 

[9]Ο Αχιλλέας, λέγοντας αυτή τη φράση [εύχεται είναι άριστος = καυχιέται πως είναι ο άριστος] για τον Αγαμέμνονα, ταυτόχρονα ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ την αρχηγία του.  Αυτό σημαίνει πως ΠΡΙΝ  ΑΚΟΜΑ  αποφασίσει ο Αγαμέμνονας να πάρει την ΒΡΥΣΗΙΔΑ από τον ΑΧΙΛΛΕΑ, η διχόνοια μεταξύ τους είχε αρχίσει. Την ξεκίνησε ο Αχιλλέας με την στάση και τα λόγια του. Ίσως η  επόμενη κίνηση του Αγαμέμνονα , να απαιτήσει την κόρη από τον Αχιλλέα, να είναι η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ και ΑΡΧΗΓΟΥ των Ελλήνων, για να τον επαναφέρει στην τάξη.

 

Ακόμα, αυτή η κίνηση του Κάλχαντα να ζητήσει την συμπαράσταση του Αχιλλέα για να μιλήσει ΕΔΕΙΞΕ  στον Αχιλλέα πως ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ. Πρόθυμα λοιπόν του συμπαρίσταται, έμμεσα κατηγορεί τον Αγαμέμνονα και περιμένει την ταπείνωση του Αρχηγού.

 

[10]Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε το ΓΙΑΤΙ παρουσίασε αυτή την εικόνα, και είχε αυτή την αντίδραση ο Αγαμέμνονας. Γιατί ΟΣΜΙΣΤΗΚΕ συνωμοσία.

 

[11]Αυτό είναι το χαρακτηριστικό όλων των μάντεων και των ‘προφητών’. Μαντεύουν μόνο τα άσχημα.

 ^  Θεστορίδη ονομάζει ο Ομηρος και τον Αλκμάονα, τον οποίο σκότωσε ο Σαρπηδών [ΡΑΨΩΔΙΑ Μ, στ. 394]. Ισως ο Αλκμάων είναι αδελφός του μάντη Κάλχαντα. Ο Θέστωρ ήταν γιος του Απολλωνα, ή του Ίδμονα και της Λαοθόης.