ΒΙΒΛΙΟΝ Α'

Αίτια και αφορμαί του πολέμου

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ (1-23)

Αι μεταναστεύσεις (2)
Το όνομα Ελλάς (3)
Ο Μίνως και η πειρατεία (4)
Ο Τρωϊκός πόλεμος (9)
Αι μετά τα Τρωικά μεταναστεύσεις (12)
Αι ισχυρότεραι ναυτικαί δυνάμεις (13)
Ανάδειξις των Αθηνών και της Σπάρτης (16)
Η μέθοδος της ερεύνης (20)
Σύγκρισις του Πελοποννησιακού πολέμου προς τους παλαιοτέρους (23)
Αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου (23)

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ (24-55)

Άρνησις των Κερκυραίων να συνδιαλλάξουν τους ερίζοντας μεταξύ των Επιδαμνίους (24)
Απόφασις των Κορινθίων περί επεμβάσεως εις Επίδαμνον (25)
Πολιορκία της Επιδάμνου υπό των Κερκυραίων (26)
Προετοιμασία των Κορινθίων (26)
Πρεσβεία Κερκυραίων εις Κόρινθον (28)
Ήττα των Κορινθίων (29)
Πρέσβεις της Κορίνθου και της Κερκύρας εις Αθήνας (31)
Λόγοι των Κερκυραίων Πρέσβεων (32)
Λόγοι των Κορινθίων Πρέσβεων (37)
Αμυντική συμμαχία μεταξύ Αθηναίων και Κερκυραίων (44)
Αποστολή Αθηναϊκής βοηθείας εις Κέρκυραν (45)
Κορινθιακός στόλος κατά της Κερκύρας (46)
Ναυμαχία παρά τα Σύβοτα (47)
Άφιξις του Αθηναϊκού στόλου (52)
Διεκδίκησις της νίκης υπό των δύο αντιπάλων (54)
Μέτρα των Αθηναίων προς πρόληψιν επαναστάσεως της Ποτειδαίας (56)
Επανάστασις των Ποτειδαιατών (58)
Κορινθιακή βοήθεια εις Ποτείδαιαν (60)
Αθηναίοι κατά της Ποτειδαίας (61)
Νίκη των Αθηναίων κατά Πελοποννησίων και Ποτειδαιατών (62)
Πολιορκία της Ποτειδαίας υπό των Αθηναίων (64)
Κατηγορίαι των Κορινθίων κατά των Αθηναίων (68)
Αίτησις Αθηναίων πρέσβεων να ομιλήσουν ενώπιον των Λακεδαιμονίων (72)
Λόγος των Αθηναίων (73)
Ιδιαιτέρα διάσκεψις των Λακεδαιμονίων (79)
Λόγος του βασιλέως Αρχιδάμου (80)
Λόγος του εφόρου Σθενελάδα (86)
Γνώμη των Σπαρτιατών περί παραβιάσεως της τριακονταετούς συνθήκης υπό των Αθηναίων (87)

ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ (79-432πΧ) (89-118)

Οχύρωσις των Αθηνών παρά την αντίδρασιν της Σπάρτης (89)
Εκστρατεία των Ελλήνων υπό τον Σπαρτιάτην Παυσανίαν κατά των Περσών (94)
Ανάκλησις του Παυσανίου και ανάληψις της αρχηγίας υπό των Αθηναίων (95)
Εισφοραί των πόλεων δια τον πόλεμον κατά των Περσών (96)
Εξιστόρησις των γεγονότων σχετικώς με την ίδρυσιν της Αθηναϊκής ηγεμονίας (97)
Επιτυχίαι των Αθηναίων κατά των Περσών και κατάπνιξις επαναστάσεων συμμάχων πολιτειών (98)
Διάρρηξις συμμαχίας Αθηναίων και Λακεδαιμονίων (102)
Προσχώρησις των Μεγάρων εις την Αθηναϊκήν συμμαχίαν (103)
Εκστρατεία των Αθηναίων κατά των Περσών εις την Αίγυπτον (104)
Ήττα των Κορινθίων εις την Μεγαρίδα (105)
Νίκη των Λακεδαιμονίων παρά την Τανάγραν (107)
Ήττα και αποχώρησις των Αθηναίων από την Αίγυπτον (109)
Εκστρατεία Αθηναίων εις Θεσσαλίαν, Σικυώνα και Ακαρνανίαν (111)
Εκστρατείαι Αθηναίων εις Κύπρον και Δελφούς (112)
Ήττα Αθηναίων εις Βοιωτίαν (113)
Κατάπνιξις επαναστάσεως της Ευβοίας (114)
Τριακονταετής συνθήκη μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων (115)
Κατάπνιξις επαναστάσεως της Σάμου υπό των Αθηναίων (115)
Η Αθηναϊκή ηγεμονία και η αντίδρασις των Λακεδαιμονίων (118)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (119-125)

Λόγος των Κορινθίων αντιπροσώπων (120)
Απόφασις των μελών της Πελοποννησιακής συμμαχίας υπέρ του πολέμου (125)

ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (126-138)

Κυλώνειον άγος και Περικλής (126)
Το άγος του Ταινάρου. Το άγος της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Ο Παυσανίας και το τέλος του (128)
Ο Θεμιστοκλής και το τέλος του (135)
Συνεχείς πρεσβείαι Λακεδαιμονίων εις Αθήνας (139)
Σύγκλησις της εκκλησίας του δήμου Αθηναίων (139)
Λόγος του Περικλέους (140)
Απόρριψις των προτάσεων της Σπάρτης (145)

ΒΙΒΛΙΟΝ Β'

Τα γεγονότα των τριών πρώτων ετών του πολέμου

Έτος 1ον: 431-430 πΧ

Έναρξις του πολέμου (1)
Επίθεσις των Θηβαίων κατά των Πλαταιών και αποτυχία των (2)
Τελικαί προετοιμασίαι Αθηναίων και Πελοποννησίων (7)
Συγκέντρωσις του Πελοποννησιακοί στρατού εις Ισθμόν (10)
Λόγος του Αρχιδάμου (11)
Η τελευταία Σπαρτιατική πρεσβεία εις Αθήνας (12)
Ο Περικλής περί των στρατιωτικών και οικονομικών πηγών των Αθηνών (13)
Συγκέντρωσις όλων των Αθηναίων εντός της πόλεως (14)
Η πρώτη εισβολή των Πελοποννησίων εις την Αττικήν. Ερήμωσις αυτής (18)
Αποφάσεις των Αθηναίων (24)
Πολεμικαί, ενέργειαι των Αθηναίων εις Πελοπόννησον (25)
Περιπολίαι Αθηναίων εις Λοκρίδα και Εύβοιαν (26)
Εκδίωξις των Αιγινητών από την νήσον και εγκατάστασις Αθηναίων εποίκων (27)
Έκλειψις σελήνης (28)
Συμμαχία Αθηναίων και Θρακών (29)
Κατάληψις υπό Αθηναίων Σολλίου, Αστακού και Κεφαλληνίας (30)
Ερήμωσις της Μεγαρίδος υπό των Αθηναίων (31)
Οχύρωσις της Αταλάντης υπό των Αθηναίων (32)
Επιτυχία των Κορινθίων εις Αστακόν (33)
Η κηδεία των πρώτων νεκρών του πολέμου (34)
Ο επιτάφιος λόγος του Περικλέους (35)

Έτος 2ον: 430-429 πΧ (47)

Εισβολή των Πελοποννησίων εις την Αττικήν. Ο λοιμός (47)
Δενδροτόμησις της Αττικής (55)
Οι Αθηναίοι κατά της Πελοποννήσου (56)
Συνέχισις της πολιορκίας της Ποτειδαίας (58)
Κατηγορίαι των Αθηναίων κατά του Περικλέους (59)
Ο τελευταίος λόγος του Περικλέους (60)
Απόφασις των Αθηναίων να συνεχίσουν τον πόλεμον (65)
Θάνατος του Περικλέους (65)
Η πολεμική πολιτική του Περικλέους (65)
Χαρακτηρισμός του Περικλέους (65)
Εκστρατεία των Πελοποννησίων κατά της Ζακύνθου (66)
Σύλληψις Πελοποννησίων πρέσβεων μεταβαινόντων εις Περσίαν (67)
Επίθεσις των Αμπρακιωτών κατά του Αμφιλοχικού Άργους (68)
Αθηναϊκαί ναυτικαί εκστρατείαι (69)
Παράδοσις της Ποτειδαίας εις τους Αθηναίους (70)

Έτος 3ον: 429-428 πΧ

Εκστρατεία των Πελοποννησίων κατά των Πλαταιών (71)
Πρέσβεις των Πλαταιών ενώπιον του Αρχιδάμου (71)
Πρέσβεις των Πλαταιών εις Αθήνας (73)
Αι Πλαταιαί πισταί εις την Αθηναϊκήν συμμαχίαν (74)
Πολιορκία των Πλαταιών υπό των Πελοποννησίων (75)
Ήττα των Αθηναίων εις Σπάρτωλον (79)
Εκστρατεία των Πελοποννησίων κατά της Ακαρνανίας (80)
Ήττα του Πελοποννησιακού στόλου εις τον Πατραϊκόν κόλπον (83)
Οι αντίπαλοι στόλοι παρά το Ρίον και τον Αντίρριον (85)
Λόγος των Πελοποννησίων ηγετών προς τους άνδρας των (87)
Ενθαρρυντικός λόγος του Φορμίωνος προς τους άνδρας του Αθηναϊκού στόλου (88)
Περιγραφή της ναυμαχίας (90)
Σχέδιον των Πελοποννησίων να καταλάβουν τον Πειραιά (93)
Ο Σιτάλκης και το Θρακικόν του βασίλειον. Η Μακεδονία. (95)
Οι Αθηναίοι εις Ακαρνανίαν (102)

ΒΙΒΛΙΟΝ Γ'

Τα γεγονότα των ετών 428 έως 424 πΧ

Έτος 4ον: 428-427 πΧ (1-25)

Εισβολή των Πελοποννησίων εις Αττικήν (1)
Οι Μυτιληναίοι αποστατούν από τους Αθηναίους (2)
Αποστολή Αθηναϊκού στόλου κατά των Μυτιληναίων (3)
Ανακωχή Αθηναίων και Μυτιληναίων προς διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων (4)
Αποκλεισμός της Μυτιλήνης υπό των Αθηναίων από θαλάσσης (6)
Εκστρατεία των Αθηναίων εις Ακαρνανίαν και Λευκάδα (7)
Γενική συνέλευσις των Πελοποννησίων συμμάχων εν Ολυμπία (8)
Λόγος των Μυτιληναίων πρέσβεων (9)
Οι Μυτιληναίοι σύμμαχοι των Πελοποννησίων. Οι Λακεδαιμόνιοι εις τον Ισθμόν (15)
Ναυτική επίδειξις των Αθηναίων εις Πελοπόννησον (16)
Η δύναμις του Αθηναϊκού στόλου (17)
Αποκλεισμός της Μυτιλήνης υπό των Αθηναίων και από ξηράς (18)
Επιβολή ειδικού φόρου εις Αθήνας. Είσπραξις των συμμαχικών φόρων (19)
Επιτυχής έξοδος του ημίσεος της φρουράς των Πλαταιών πολιορκουμένων υπό των Πελοποννησίων (20)
Οι Μυτιληναίοι αναθαρρούν μανθάνοντες περί προσεχούς αποστολής Σπαρτιατικών δυνάμεων εις την νήσον των (25)

Έτος 5ον: 427-426 πΧ (26-88)

Εισβολή των Πελοποννησίων εις την Αττικήν (26)
Συνθηκολόγησις των Μυτιληναίων με τους Αθηναίους (27)
Αι Πελοποννησιακαί δυνάμεις φθάνουν εις Μυτιλήνην μετά την συνθηκολόγησιν αυτής με τας Αθήνας (29)
Ο Ηλείος Τευτίαπλος προτείνει να γίνη επίθεσις προς άλωσιν της Μυτιλήνης, αλλ' ο Σπαρτιάτης ναύαρχος αρνείται (30)
Επιστροφή του Πελοποννησιακού στόλου (32)
Οι Αθηναίοι κατ' αρχήν αποφασίζουν να φονεύσουν τους Μυτιληναίους ως υπαιτίους της αποστασίας.
Σύγκλησις της εκκλησίας του δήμου προς επανεξέτασιν της αποφάσεως (35)
Λόγος του Κλέωνος (37)
Λόγος του Διοδότου (41)
Ανάκλησις της αποφάσεως περί θανατώσεως των Μυτιληναίων (49)
Κατάληψις της Λέσβου υπό των Αθηναίων (50)
Κατάληψις της νήσου Μινώας υπό του Νικίου (51)
Συνθηκολόγησις των Πλαταιέων με τους Λακεδαιμονίους (52)

Δίκη των Πλαταιέων (52 - 68)

Απολογία των Πλαταιέων (53)
Το κατά των Πλαταιέων κατηγορητήριον των Θηβαίων (60)
Καταδικαστική κατά των Πλαταιέων απόφασις των Λακεδαιμονίων (68)
Εμφύλιος αγών των Κερκυραίων και ανάμιξις των Αθηναίων και Λακεδαιμονίων εις αυτόν (69)
Η πρώτη εκστρατεία των Αθηναίων εις Σικελίαν (86)
Επανεμφάνισις του λοιμού (87)
Ο εις Σικελίαν Αθηναϊκός στρατός προσβάλλει ανεπιτυχώς την νήσον Λιπάραν (88)

Έτος 6ον: 426-425πΧ (89-116)

Σεισμοί αποτρέπουν τους Λακεδαιμονίους να εισβάλουν εις την Αττικήν (89)
Επιτυχίαι των Αθηναίων εις την Σικελίαν (90)
Εκστρατείαι των Αθηναίων περί την Πελοπόννησον, κατά της Μήλου και της Τανάγρας (91)
Οι Λακεδαιμόνιοι ιδρύουν την αποικίαν Ηράκλειαν εις Τραχινίαν (92)
Ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης εκστρατεύει εις Λευκάδα (94)
Ο Δημοσθένης επιτίθεται κατά των Αιτωλών και ηττάται (94)
Επιτυχία του Αθηναϊκού στρατού εις Σικελίαν (99)
Εισβολή των Λακεδαιμονίων εις Οζόλας Λοκρούς (100)
Συγκρούσεις του Αθηναϊκού στρατού εις Σικελίαν (103)
Καθαρμός της Δήλου (104)
Εκστρατεία και ήττα των Λακεδαιμονίων εις Ακαρνανίαν (105)
Επιχειρήσεις του Αθηναϊκού στόλου εις Σικελίαν (115)
Έκρηξις της Αίτνης (116)

ΒΙΒΛΙΟΝ Δ'

Τα γεγονότα των ετών 425—421

Έτος 7ον: 425–424 (1-51)

Επιχειρήσεις εις Σικελίαν (1)
Νέα επιδρομή Λακεδαιμονίων εις Αττικήν. Νέος στόλος αποστέλλεται εις Σικελίαν (2)
Κατάληψις της Πύλου υπό του Αθηναϊκού στόλου (3)
Αναχώρησις των Λακεδαιμονίων εκ της Αττικής (6)
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την Ηιόνα της Χαλκιδικής (7)
Οι Σπαρτιαται σπεύδουν να ελευθερώσουν την Πύλον (8)
Οι Αθηναίοι παρασκευάζονται να αποκρούσουν τους Λακεδαιμονίους (9)
Λόγος του στρατηγού Δημοσθένους προς τους στρατιώτας του (10)
Ήττα των Λακεδαιμονίων εις την Πύλον (11)
Ανακωχή Αθηναίων και Σπαρτιατών (16)
Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις προτείνουν εις τους Αθηναίους τερματισμόν του πολέμου (17)
Οι Αθηναίοι πείθονται υπό του Κλέωνος να μη δεχθούν ειρήνευσιν με τους Σπαρτιάτας (21)
Επιχειρήσεις εις Σικελίαν (24)
Συνεχίζεται ο αγών εις την Πύλον υπό την αρχηγίαν του Κλέωνος (26)
Παράδοσις των Λακεδαιμονίων εις τους Αθηναίους (38)
Εκστρατεία των Αθηναίων εις την Κορινθίαν (42)
Τέλος του εμφυλίου πολέμου εις την Κέρκυραν (46)
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν το Ανακτόριον (49)
Οι Αθηναίοι συλλαμβάνουν Πέρσην απεσταλμένον προς τους Λακεδαιμονίους (50)
Οι Χίοι κατεδαφίζουν τα τείχη των κατ' απαίτησιν των Αθηναίων (51)

Έτος 8ον: 424–423 (52-109)

Δράσις των φυγάδων της Μυτιλήνης (52)
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν τα Κύθηρα (53)
Ερήμωσις της παραλίας της Λακωνικής υπό των Αθηναίων (56)
Αι Σικελικοί πόλεις τερματίζουν τον μεταξύ των πόλεμον (58)
Ο Αθηναϊκός στρατός αποχωρεί από την Σικελίαν (65)
Σύγκρουσις των εμπολέμων εις την Μεγαρίδα (66)
Ανάκτησις της Αντάνδρου υπό των Αθηναίων (75)
Ο Λάμαχος εις τον Εύξεινον Πόντον (75α)
Οι Αθηναίοι σχεδιάζουν να προσβάλουν την Βοιωτίαν (76)
Εκστρατεία του Βρασίδα εις την Χαλκιδικήν (78)
Λόγος του Βρασίδα προς τους Ακανθίους (85)
Η Άκανθος και τα Στάγειρα αποστατούν από τους Αθηναίους (88)
Οι Αθηναίοι οχυρώνουν το Δήλιον (90)
Οι Βοιωτοί συγκεντρώνονται εις Τανάγραν (91)
Ο Βοιωτάρχης Παγώνδας συνιστά να πολεμήσουν κατά των Αθηναίων (92)
Οι αντίπαλοι στρατοί Αθηνών και Βοιωτίας παρατάσσονται προς μάχην (93)
Ο Αθηναίος στρατηγός Ιπποκράτης ομιλεί προς τους στρατιώτας (95)
Μάχη μεταξύ Αθηναίων και Βοιωτών. Ήττα των Αθηναίων (96)
Ο Βρασίδας καταλαμβάνει την Αμφίπολιν (102)
Επιτυχία του Βρασίδα εις Χαλκιδικήν (109)

Έτος 9ον: 423–422 (117-135)

Ετησία ανακωχή Λακεδαιμονίων και Αθηναίων (117)
Η Σκιώνη και η Μένδη προσχωρούν εις τον Βρασίδαν (120)
Ο Βρασίδας και ο Περδίκκας εκστρατεύουν εις Λυγκηστίδα (124)
Οι Αθηναίοι ανακτούν την Μένδην (129)
Ο Περδίκκας συνθηκολογεί με τους Αθηναίους (132)
Γεγονότα εις Βοκοτίαν και Πελοπόννησον (133)
Μάχη μεταξύ Μαντινέων και Τεγεατών (134)
Ο Βρασίδας επιχειρεί να καταλάβη την Ποτείδαιαν (135)

ΒΙΒΛΙΟΝ Ε'

Τα γεγονότα των ετών 422—416

Έτος 10ον: 422 — 421 (1-24)

Συνέχεια της ανακωχής. Εκτόπισις των Δηλίων υπό των Αθηναίων (1)
Ο Κλέων εις Χαλκιδικήν (2)
Αποστολή του Αθηναίου Φαίακος εις Σικελίαν (4)
Εκστρατεία του Κλέωνος εις Αμφίπολιν (6)
Ο Βρασίδας εισέρχεται εις Αμφίπολιν (8)
Λόγος του Βρασίδα προς τους στρατιώτας του (9)
Συμπλοκή μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων, θάνατος του Βρασίδα και του Κλέωνος (10)
Οι Λακεδαιμόνιοι εις τα ίδια (13)
Οι εμπόλεμοι κλίνουν προς διαπραγματεύσεις ειρήνης δια πεντήκοντα έτη (14)
Το κείμενον της υπογραφείσης συνθήκης ειρήνης (18)
Η χρονολόγησις των γεγονότων του πολέμου των δέκα ετών (20)
Δυσκολίαι περί την εφαρμογήν της συνθήκης (21)
Συνθήκη συμμαχίας Αθηναίων και Λακεδαιμονίων (22)
Τέλος του άνευ διακοπής δεκαετούς πολέμου (24)

Έτος 11ov: 421–420 (25-39)

Οι Κορίνθιοι επιζητούν διατάραξιν των συμφωνηθέντων (25)
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος διήρκεσεν 27 έτη (26)
Οι Αργείοι αναλαμβάνουν να συνάψουν συμμαχίαν με πάσαν πόλιν της Ελλάδος εκτός των Αθηνών και της Σπάρτης (27)
Οι Λακεδαιμόνιοι αποστέλλουν πρέσβεις εις την Κόρινθον διά να προλάβουν συμμαχίαν των Κορινθίων προς τους Αργείους (30)
Συμμαχία μεταξύ των Ηλείων, των Αργείων και των Κορινθίων (31)
Οι Αργείοι και οι Κορίνθιοι κινούνται εις άλλας πόλεις προς επέκτασιν της συμμαχίας των (32)
Εκστρατεία των Λακεδαιμονίων κατά των Παρρασίων (33)
Πολεμήσαντες εις Αμφίπολιν Είλωτες ανακηρύσσονται ελεύθεροι (34)
Οι Αθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι υποπτεύουν αλλήλους (35)
Οι Βοιωτοί απορρίπτουν προτάσεις συμμαχίας με τους Αργείους και τους Κορινθίους (38)
Συνομολόγησις συμμαχίας Λακεδαιμονίων και Βοιωτών (39)

Έτος 12ον: 420–419 (40-51)

Διαπραγματεύσεις δια σύναψιν συνθήκης μεταξύ των Αργείων και των Λακεδαιμονίων (40)
Διαφοραί μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων δια το Πάνακτον (42)
Οι Αθηναίοι συνομολόγησαν συνθήκην ειρήνης και συμμαχίας με τους Αργείους και τους συμμάχους αυτών (43)
Οι Κορίνθιοι στρέφονται προς τους Λακεδαιμονίους (48)
Οι Λακεδαιμόνιοι αποκλείονται από τους Ολυμπιακούς αγώνας του 420 (49)
Μάχη μεταξύ Ηρακλειωτών και Αινιάνων (51)

Έτος 13ον: 419–418 (-)

Οι Βοιωτοί καταλαμβάνουν την Ηράκλειαν (52)
Ο Αθηναίος Αλκιβιάδης πείθει τους Πατρείς να ιδρύσουν τείχος (52α)
Πόλεμος μεταξύ των Αργείων και των Επιδαυρίων (53)

Έτος 14ον: 418–417 (56-81)

Οι Λακεδαιμόνιοι βοηθούν τους Επιδαυρίους (56)
Ανακωχή μεταξύ Λακεδαιμονίων και Αργείων, ενώ ούτοι είναι έτοιμοι να συγκρουσθούν (59)
Οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοι αυτών καταλαμβάνουν τον Αρκαδικόν Ορχομενόν (61)
Οι Αργείοι και οι σύμμαχοι των στρέφονται κατά της Τεγέας (62)
Οι Λακεδαιμόνιοι σπεύδουν να βοηθήσουν την Τεγέαν (63)
Μάχη μεταξύ Λακεδαιμονίων, Αργείων και των συμμάχων των. Ήττα των Αργείων (66)
Οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αργείοι συνομολογούν συνθήκην ειρήνης (76)
Οι Μαντινείς συμμαχούν με τους Λακεδαιμονίους (81)

Έτος 15ον: 417–416 (82-83)

Οι Διείς του Άθω αποστατούν. Οι Λακεδαιμόνιοι ρυθμίζουν τα πράγματα της Αχαΐας. Οι Αργείοι κτίζουν μακρά τείχη (82)
Οι Λακεδαιμόνιοι εκστρατεύουν κατά του Άργους. Οι Αργείοι εισβάλλουν εις Φλειασίαν. Οι Αθηναίοι αποκλείουν την Μακεδονίαν (83)

Έτος 16ον: 416–415 (84-116)

Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν κατά της Μήλου, την οποίαν και καταλαμβάνουν (84)

ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΤ'

Τα γεγονότα των ετών 416–413

ΕΤΟΣ 16ον: 416–415 (συνέχεια) (1-7)

Οι Αθηναίοι αποφασίζουν να εκστρατεύσουν εναντίον της Σικελίας (1)
Οι πρώτοι κάτοικοι της Σικελίας και η αποίκισις αυτής (2)
Οι Αθηναίοι στέλλουν πρέσβεις εις Έγεσταν της Σικελίας (6)
Οι Αργείοι κατεδαφίζουν τας Ορνεάς (7)
Οι Αθηναίοι ερημώνουν την Μακεδονίαν ()

Έτος 17ον: 415 — 414 (8-93)

Η εκκλησία του δήμου των Αθηναίων ψηφίζει την εκστρατείαν εις Σικελίαν (8)
Λόγος του Νικίου προς την εκκλησίαν του δήμου Αθηναίων κατά της εκστρατείας (9)
Λόγος του Αλκιβιάδου υπέρ της εκστρατείας (16)
Λόγος του Νικίου επί των αναγκαιουσών στρατιωτικών δυνάμεων (19)
Συζήτησις εις την έκκλησίαν του δήμου των Αθηναίων περί των προπαρασκευών της εκστρατείας (24)
Ακρωτηριασμός των Ερμών και κατηγορίαι κατά του Αλκιβιάδου (27)
Εκκίνησις του εκστρατευτικού σώματος των Αθηνών δια την Σικελίαν (30)
Συνέλευσις των Συρακουσίων. Λόγος του Ερμοκράτους περί του επικειμένου κινδύνου (32α)
Λόγος του Αθηναγόρα (35)
Η εκκλησία του δήμου των Συρακούσιων αποφασίζει να λάβη τα προσήκοντα μέτρα αμύνης (41)
Ο Αθηναϊκός στόλος φτάνει εις Κέρκυραν (42)
Η δύναμις του Αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος (43)
Ο Αθηναϊκός στόλος εις Ρήγιον (44)
Οι Συρακούσιοι προπαρασκευάζονται προς άμυναν (45)
Η Έγεστα δεν παρέχει τους χρηματικούς πόρους που είχεν υποσχεθή (46)
Συμβούλιον των Αθηναίων στρατηγών (47)
Ανάκλησις του Αλκιβιάδου δια την υπόθεσιν των Ερμών (53)
Ιστορική αναδρομή εις τους Πεισιστρατίδας (54)
Ο Αλκιβιάδης αναχωρήσας εκ της Σικελίας δια τας Αθήνας διαπεραιούται εις Πελοπόννησον (61α)
Κινήσεις του Αθηναϊκού στόλου περί την Σικελίαν (62)
Οι Αθηναίοι ετοιμάζονται να επιτεθούν εναντίον των Συρακουσών (63)
Παράταξις των Αθηναίων και των Συρακουσίων προς μάχην (67)
Παραίνεσις του Νικίου προς τους στρατιώτας του (68)
Μάχη παρά τας Συρακούσας (69)
Συνέλευσις των Συρακουσίων (72)
Οι Συρακούσιοι ζητούν βοήθειαν από την Κόρινθον και την Σπάρτην (73)
Οι Αθηναίοι αποπλέουν εις Κατάνην και Νάξον προς διαχείμασιν (74)
Οι Συρακούσιοι κατασκευάζουν περιτείχισμα (75)
Οι Αθηναίοι και οι Συρακούσιοι αποστέλλουν πρέσβεις εις την Καμάριναν (75α)
Λόγος του Συρακούσιου Ερμοκράτους προς τους Καμαριναίους (76)
Λόγος του Αθηναίου Ευφήμου προς τους Καμαριναίους (81)
Οι Καμαριναίοι αποφασίζουν να μείνουν ουδέτεροι (88)
Ενέργειαι των Αθηναίων να προσελκύσουν Σικελικάς πόλεις (88α)
Οι Κορίνθιοι αποφασίζουν να βοηθήσουν τας Συρακούσας (88β)
Ο Αλκιβιάδης παροτρύνει τους Λακεδαιμονίους να βοηθήσουν τας Συρακούσας (88γ)
Οι Λακεδαιμόνιοι αποφασίζουν να στείλουν επικουρίας εις Συρακούσας (93)
Οι Αθηναίοι στέλλουν χρήματα και ιππικόν εις Σικελίαν (93α)

Έτος 18ον: 414–413 (94-105)

Μικραί καταστροφαι της Σικελίας υπό των Αθηναίων (94)
Οι Λακεδαιμόνιοι εκστρατεύουν κατά του Άργους και οι Αργείοι εισβάλλουν εις την Θυρέαν (95)
Οι Συρακούσιοι νικώνται εις τας Επιπολάς (96)
Ιππομαχία παρά την Συκήν και ήττα των Συρακουσών (98)
Οι Συρακούσιοι κατασκευάζουν περιτείχισμα (99) Οι Αθηναίοι κατεδαφίζουν το περιτείχισμα (100)
Μικραί συμπλοκαί μεταξύ Συρακουσίων και Αθηναίων περί την κατασκευήν οχυρωμάτων (101)
Ο Γύλιππος φτάνει εις Τάραντα (104)
Αγών εις Αργολίδα (105)

ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ'

Τα γεγονότα των ετών 414–412

Έτος 18ον: 414–413 (συνέχεια) (1-18)

Ο Γύλιππος φτάνει εις Συρακούσας (1)
Οι αντίπαλοι παρασκευάζονται προς μάχην. Μικραί συμπλοκαί (3)
Ενισχύσεις των Συρακουσίων (7)
Ο Νικίας στέλλει εις Αθήνας αγγελιαφόρους ζητών ενισχύσεις ή ανάκλησιν (8)
Εκστρατεία των Αθηναίων κατά της Αμφιπόλεως (9)
Εις την εκκλησίαν του δήμου των Αθηναίων αναγιγνώσκεται η επιστολή του Νικίου (10)
Οι Αθηναίοι ψηφίζουν την ενίσχυσιν του εκστρατευτικού σώματος (16)
Οι Λακεδαιμόνιοι παρασκευάζονται να εισβάλουν εις την Αττικήν (18)

Έτος 19ον: 413–412 (19-)

Οι Λακεδαιμόνιοι εισβάλλουν εις Αττικήν (19)
Αι Πελοποννησιακαί πόλεις αποστέλλουν ενισχύσεις εις Σικελίαν (19α)
Οι Αθηναίοι στέλλουν ενισχύσεις εις Σικελίαν (20)
Ο Γύλιππος και ο Ερμοκράτης συνιστούν εις τους Συρακουσίους να εξοπλίσουν μέγαν στόλον (21)
Οι Συρακούσιοι ηττήθησαν προ του στομίου του Μεγάλου Λιμένος, κατέλαβαν όμως τα οχυρώματα Πλημμυρίου (22)
Ναυτική επίδειξις των Συρακουσίων (25)
Έγινεν αψιμαχία εις τον λιμένα των Συρακουσών (25α)
Οι Συρακούσιοι ζητούν ενισχύσεις από τας Σικελικός πόλεις (25β)
Δράσις του Αθηναϊκού στόλου εις τας ακτάς της Πελοποννήσου (26)
Άφιξις Θρακών πελταστών εις Αθήνας και επιστροφή αυτών εις την πατρίδα των. Καταστροφή της Μυκαλησσού (27)
Ενέργειαι του αρχηγού του Αθηναϊκού στόλου Δημοσθένους εις την δυτικήν Ελλάδα (31)
Σύμμαχοι των Αθηναίων Σικελοί επιτίθενται κατά μοίρας, ήτις επλεεν εις βοήθειαν των Συρακουσών (32)
Ο υπό τον Δημοσθένην Αθηναϊκός στόλος φθάνει εις Θούριους (33)
Ναυμαχία του Αθηναϊκού και Κορινθιακού στόλου εις τον Ερινεόν (34)
Ο υπό τον Δημοσθένην Αθηναϊκός στόλος φθάνει εις την περιοχήν Ρηγίου (35)
Επίθεσις των Συρακουσίων κατά των Αθηναίων δια ξηράς και θαλάσσης. Ήττα των Αθηναίων (36)
Οι Συρακούσιοι ζητούν από Σικελικάς πόλεις ενισχύσεις (46)
Οι στρατηγοί των Αθηναίων συγκροτούν πολεμικόν συμβούλιον. Διαφωνία μεταξύ Δημοσθένους και Νικίου περί του πρακτέου (47)
Οι στρατηγοί αποφασίσαντες να φύγουν από τας Συρακούσας, αναβάλλουν την αναχώρησιν (50)
Νίκη των Συρακουσίων κατά θάλασσαν (51)
Οι Αθηναίοι αποθαρρύνονται, ενώ οι Συρακούσιοι αποκτούν θάρρος (55)
Αι συγκεντρωθείσαι εις Συρακούσας δυνάμεις των δύο εμπολέμων (57)
Οι Συρακούσιοι κλείουν το στόμιον του λιμένος, δια να εμποδίσουν την φυγήν των Αθηναίων (59)
Πολεμικόν συμβούλιον των Αθηναίων (60)
Παραίνεσις του Νικίου προς τους στρατιώτας (61)
Παραίνεσις του Γυλίππου και των στρατηγών προς τους Συρακουσίους και τους συμμάχους αυτών (65)
Συστάσεις του Νικίου προς του τριηράρχους (69)
Οι δύο στόλοι ναυμαχούν. Οι Αθηναίοι υφίστανται συντριπτικήν ήτταν (70)
Οι Αθηναίοι αναβάλλουν την άμεσον εκτέλεσιν της αναχωρήσεως των (72)
Αναχώρησις των Αθηναίων διά ξηράς την μεθεπομένην της ναυμαχίας (75)
Οι Συρακούσιοι παρενοχλούν διαρκώς τους υποχωρούντας Αθηναίους (78)
Κύκλωσις μεραρχίας του Δημοσθένους και παράδοσίς της εις τους Συρακούσιους (81)
Οι Συρακούσιοι κυκλώνουν την μεραρχίαν του Νικίου και αναγκάζουν αυτήν να παραδοθή (83)
Θανάτωσις του Νικίου και του Δημοσθένους. Κακή μεταχείρισις των αιχμαλώτων (86)
Κρίσις περί της εις Σικελίαν εκστρατείας (87α)

ΒΙΒΛΙΟΝ Η'

Τα γεγονότα των ετών 413–410

Έτος 19ον: 413–412 (1-6)
Οι Αθηναίοι μετά την αναγγελίαν της καταστροφής αποφασίζουν να παρασκευασθούν διά συνέχισιν του αγώνος (1)
Αι διαθέσεις των άλλων πολιτειών έναντι των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων (2)
Οι Λακεδαιμόνιοι ζητούν από τους συμμάχους των νέους εξοπλισμούς (3)
Οι Αθηναίοι κατασκευάζουν νέα πλοία (4)
Ο Άγις βοηθεί τους Ευβοείς και τους Λεσβίους εις την αποστασίαν των από τους Αθηναίους (5)
Οι Χίοι απευθύνονται προς την Σπάρτην επιθυμούντες να αποστατήσουν από τας Αθήνας ()
Ο Τισσαφέρνης ζητεί από τους Λακεδαιμονίους βοήθειαν προς είσπραξιν φόρων από πόλεις της Μικρας Ασίας ()
Ο Φαρνάβαζος εζήτησεν από τους Σπαρτιάτας να τον υποστηρίξουν δια να επιτυχή την αποστασίαν από τους Αθηναίους Ελληνικών πόλεων της σατραπείας του (6)
Οι Λακεδαιμόνιοι ευνοούν τους Χίους και τον Τισσαφέρνη ()

Έτος 20ον: 412–411 (7-60)

Οι Λακεδαιμόνιοι ετοιμάζονται να βοηθήσουν τους Χίους εις την αποστασίαν των (7)
Οι Χίοι κατόπιν επεμβάσεως των Αθηναίων στέλλουν προς αυτούς βοήθειαν αρνούμενοι την κατηγορίαν περί αποστασίας (9)
Οι Αθηναίοι εμποδίζουν Πελοποννησιακήν μοίραν να βοηθήση τους Χίους προς αποστασίαν (10)
Ο Αλκιβιάδης πείθει τους Σπαρτιάτας να στείλουν στόλον [εις Ιωνίαν, τον οποίον ακολουθεί και ο ίδιος (12)
Επιτυχής επίθεσις μοίρας Αθηναϊκού στόλου έναντι επιστρεφόντων εκ Σικελίας Σπαρτιατικών πλοίων (13)
Ο Αλκιβιάδης και ο Χαλκιδεύς επιτυγχάνουν την αποστασίαν της Χίου και των Κλαζομενών από τας Αθήνας (14)
Οι Αθηναίοι εξοπλίζουν στόλον προς αποστολήν κατά της Χίου (15)
Οι Τήϊοι αποστατούν από τους Αθηναίους (16)
Η Μίλητος αποστατεί από τους Αθηναίους (17)
Η πρώτη συμμαχία μεταξύ των Λακεδαιμονίων και του βασιλέως των Περσών κατά των Αθηναίων (18)
Αποστασία της Λεβέδου και των Αιρών (19)
Επιτυχία του Πελοποννησιακού στόλου εις Σπείραιον (20)
Συμφωνία Αθηναίων και Τηΐων (20α)
Οι δημοκρατικοί επικρατούν εις Σάμον. Εις αυτήν παρέχεται υπό των Αθηναίων ανεξαρτησία (21)
Οι Χίοι ωθούν πολλάς πόλεις εις αποστασίαν από τους Αθηναίους. Αποστασία της Μηθύμνης και της Μυτιλήνης (22)
Οι Αθηναίοι καταλαμβάνουν την Μυτιλήνην και τας Κλαζομενάς (23)
Ενέργεια των Αθηναίων κατά της Μιλήτου. Φόνος του Χαλκιδέως (24)
Επιθέσεις των Αθηναίων κατά της Χίου (24α)
Νίκη των Αθηναίων παρά την Μίλητον (25)
Ενισχύσεις του Σπαρτιατικού στόλου (26)
Οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την Μίλητον (27)
Οι Πελοποννήσιοι καταλαμβάνουν την Ίασον (28)
Ο Τισσαφέρνης καταβάλλει μισθόν εις τον στρατόν των Πελοποννησίων (29)
Ο Αθηναϊκός στόλος διαιρείται εις δύο μοίρας προς δράσιν εναντίον της Μιλήτου και της Χίου (30)
Αποτυχία των Πελοποννησίων εις Κλαζομενάς (31)
Πρέσβεις των Λεσβίων ήλθαν εις τον Αστύοχον δηλούντες ότι θέλουν να αποστατήσουν εκ νέου από τους Αθηναίους (32)
Κινήσεις του Πελοποννησιακού και του Αθηναϊκού στόλου περί την Χίον (33)
Αποτυχία των Λακεδαιμονίων να καταλάβουν την Κνίδον (35)
Νέα συμμαχία Λακεδαιμονίων και Περσών (36)
Οι Αθηναίοι επικρατούν εις Χίον κατά ξηράν και θάλασσαν (38)
Κινήσεις του Σπαρτιατικού στόλου εις Μ. Ασίαν και επιτυχία αυτού παρά την Μίλητον (39)
Οι Χίοι ζητούν βοήθειαν από τον Λακεδαιμόνιον Αστύοχον (40)
Κινήσεις του Αθηναϊκού και Σπαρτιατικού στόλου περί τας νήσους Σύμην, Χάλκην και Ρόδον οδηγούν εις ναυμαχίαν (41)
Ο Αθηναϊκός στόλος επιστρέφει εις Σάμον, ο δε Πελοποννησιακός συγκεντρούται εις Κνίδον (43)
Η Ρόδος προσχωρεί εις τους Πελοποννησίους (44)
Ο Αλκιβιάδης φοβηθείς διότι κατέστη ύποπτος εις τους Πελοποννησίους προσφεύγει εις τον Τισσαφέρνη παροτρύνων τούτον εις αντισπαρτιατικάς ενεργείας (45)
Διά των κατά της Σπάρτης ενεργειών του επιδιώκει ο Αλκιβιάδης να επιστρέψη εις Αθήνας (47)
Ο Αλκιβιάδης συνεννοείται με το εν Σάμω εκστρατευτικόν σώμα περί της καταλύσεως του δημοκρατικοί πολιτεύματος εις Αθήνας, εις αντάλλαγμα της φιλίας με τους Πέρσας (48)
Στέλλεται εις Αθήνας ο Πείσανδρος προς εκτέλεσιν των σχεδίων του Αλκιβιάδου (49)
Ο Αθηναίος στρατηγός Φρύνιχος αντιδρά εις τα σχέδια του Αλκιβιάδου προδίδων αυτά εις τους Λακεδαιμονίους (50)
Ο Αλκιβιάδης καταγγέλλει την προδοσίαν του Φρυνίχου (51)
Ο Πείσανδρος ενεργεί εις Αθήνας υπέρ των σχεδίων του Αλκιβιάδου. Απαλλάσσεται της στρατηγίας ο Φρύνιχος (53)
Επιτυχής επίθεσις των Αθηναίων κατά των Ροδίων (55)
Νίκη των Αθηναίων εις την Χίον (55α)
Αποτυχία των διαπραγματεύσεων των Αθηναίων πρέσβεων με τον Τισσαφέρνη (56)
Τρίτη συμμαχία των Λακεδαιμονίων και του βασιλέως των Περσών (57)
Οι Βοιωτοί καταλαμβάνουν τον Ωρωπόν (60)

Έτος 21ον: 411–410 (61-109)

Επίθεσις των Χίων κατά του Αθηναϊκοϋ στόλου (61)
Προσχώρησις της Αβύδου και της Λαμψάκου εις τους Λακεδαιμονίους (62)
Επικράτησις των Χίων (63)
Οι εν Σάμω Αθηναίοι αποφασίζουν να ενεργήσουν εγκατάστασιν ολιγαρχίας εις τας Αθήνας (63α)
Πολιτικαί μεταβολαι εις Θάσον (64)
Φόνος του δημοκρατικού ηγέτου Ανδροκλέους (65)
Οι ολιγαρχικοί διακηρύττουν εις Αθήνας το πρόγραμμα των (65α)
Προτάσεις του Πεισάνδρου περί μεταβολής του Αθηναϊκού πολιτεύματος εις ολιγαρχίαν (67)
Υπέρ της ολιγαρχίας τάσσονται ο Αντιφών, ο Φρύνιχος και ο Θηραμένης (68)
Κατάλυσις του δημοκρατικού πολιτεύματος των Αθηνών δι' αποφάσεως του δήμου (69)
Οι ολιγαρχικοί άρχοντες των Αθηνών ζητούν από τον Άγιν συνεννοήσεις προς σύναψιν ειρήνης (70)
Αντίδρασις των εν Σάμω Αθηναίων κατά της ολιγαρχίας (73)
Οι ηγέται του Πελοποννησιακού στόλου απεφάσισαν εν Μιλήτω να συγκροτήσουν αποφασιστικήν ναυμαχίαν κατά των Αθηναίων, αλλά τέλος την απέφυγαν (78)
Κινήσεις του Αθηναϊκού και του Σπαρτιατικού στόλου προς τον Ελλήσποντον (80)
Ο Αλκιβιάδης ομιλεί ενώπιον των εν Σάμω Αθηναίων και εκλέγεται εις των αρχηγών αυτών (81)
Δυσπιστία των Πελοποννησίων προς τον Τισσαφέρνη (83)
Εις τους πρέσβεις των ολιγαρχικών Αθηνών ο Αλκιβιάδης συνιστά την συνέχισιν του πολέμου (86)
Ο Τισσαφέρνης αποφασίζει να μεταβή εις Άσπενδον, διά να διαλύση τας εναντίον του υποψίας των Λακεδαιμονίων (87)
Ο Αλκιβιάδης διευθύνεται ομοίως εις Άσπενδον (88)
Δυσφορία κατά της εν Αθήναις καταστάσεως (89)
Οι ολιγαρχικοί ηγέται στέλλουν εις την Σπάρτην πρέσβεις προς σύναψιν ειρήνης και αρχίζουν την κατασκευήν του τείχους της Ηετιωνείας (90)
Πολιτική αστάθεια εν Αθήναις (91)
Ήττα των Αθηναίων εις ναυμαχίαν προ του λιμένας της Ερέτριας (94)
Πανικός εν Αθήναις εκ της ήττης (96α)
Πολιτειακή μεταβολή εν Αθήναις. Απόφασις να συνεχισθή ο πόλεμος (97)
Η Οινόη καταλαμβάνεται υπό των Βοιωτών (98)
Ο Πελοποννησιακός στόλος πλέει εκ Μιλήτου προς Ελλήσποντον, ο δε Αθηναϊκός αποπλέει εκ Σάμου προς συνάντησιν αυτού (99)
Ναυμαχία παρά την Άβυδον. Ήττα των Σπαρτιατών (104)
Νίκη των Αθηναίων έξω του Αρπαγίου (107)
Ο Αλκιβιάδης ανακοινοί εις τους Αθηναίους της Σάμου ότι ο Τισσαφέρνης δεν πρόσκειται εις τους Σπαρτιάτας (108)
Δολοφονική ενέργεια Πέρσου Υπάρχου κατά Δηλίων στρατιωτών παρά την Άντανδρον (108α)
Ο Τισσαφέρνης αποφασίζει να μεταβή εις Ελλήσποντον, δια να δικαιολόγηση την στάσιν του έναντι των Πελοποννησίων (109)