Πρόλογος | Πάροδος | Πορεία προς τον Αγώνα | Ιαμβική Σκηνή | Αγώνας με Ιαμβική Σφραγίδα | Παράβαση | Ιαμβική Σκηνή | Λυρικός Διάλογος | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστικό ξέσπασμα της πρώτης | Διάλογος των Δύο Χορών | Μέλος (Στάσιμο) | Δύο Ιαμβικές Σκηνές με αναπαιστική εισαγωγή η κάθε μία | Μέλος | Ιαμβική σκηνή | Έξοδος

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Λ Υ Σ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η

Μετάφραση-Σημειώσεις: Πολύβιος Δημητρακόπουλος (Pol Arcas)

Μέλος (Στάσιμο) (1043-1071)

 

    Χορός Χορός Γυναικών
(Αντιστροφή)
    οὐ παρασκευαζόμεσθα
τῶν πολιτῶν οὐδέν᾽ ὦνδρες
Κακό δεν είχα εγώ σκοπό
για τους πολίτες μας να ειπώ·
1045   φλαῦρον εἰπεῖν οὐδὲ ἕν.
ἀλλὰ πολὺ τοὔμπαλιν πάντ᾽ ἀγαθὰ καὶ λέγειν
καὶ δρᾶν· ἱκανὰ γὰρ τὰ κακὰ καὶ τὰ παρακείμενα.
το εναντίο μάλιστα [και κάτι παρά πάνω]
μόνο καλό εγώ θα ειπώ κι' όλο καλό θα κάνω,
γιατί αρκετά είνε τα κακά
κι' όλα τ' αποτελέσματα πού φέρνουν τακτικά.
    ἀλλ᾽ ἐπαγγελλέτω πᾶς ἀνὴρ καὶ γυνή, Και αν θελήση χρήματα κανείς καμμιά φορά,
1050   εἴ τις ἀργυρίδιον δεῖται
λαβεῖν μνᾶς ἢ δύ᾽ ἢ τρεῖς,
ὡς πόλλ᾽ ἔσω ᾽στὶν
κἄχομεν βαλλάντια.
κἄν ποτ᾽ εἰρήνη φανῇ,
γυναίκα ή άνδρας, μιά-δυό μναίς, ας το δήλωση καθαρά,
γιατί έχουμε περσσότερα στης τσέπες· κι' όταν γίνη
με το καλό ειρήνη,
1055   ὅστις ἂν νυνὶ δανείσηται
παρ᾽ ἡμῶν,
ἃν λάβῃ μηκέτ᾽ ἀποδῷ.
εκείνος, οπού σήμερα εγώ θα του δανείσω,
ας μη το δώση πίσω.
    ἑστιᾶν δὲ μέλλομεν ξένους
τινὰς Καρυστίους, ἄν-
Έχουμ' από την Κάρυστο κάτι ανθρώπους ξένους
1060   δρας καλούς τε κἀγαθούς.
κἄστιν <ἔτ᾽ ἔτνος τι· καὶ δελφάκιον ἦν τί μοι,
καὶ τοῦτο τέθυχ᾽, ὡς τὰ κρέ᾽ ἔδεσθ᾽ ἁπαλὰ καὶ καλά.
ἥκετ᾽ οὖν εἰς ἐμοῦ τήμερον· πρῲ δὲ χρὴ
τοῦτο δρᾶν λελουμένους αὔ-
πολύ καλούς και παστρικούς στο σπίτι μας φερμένους,
τραπέζι σαν τους κάνουμε, έχ' όσπρια φτιασμένα.
και γουρουνάκι ένα,
και κρεατάκι απαλό
θα φάνε, και πολύ καλό.
Λοιπόν να ρθήτε σπίτι μου, [τραπέζι σας προσμένει]·
μα πρέπει νάρθετε πρωί και νάσθε και λουσμένοι
1065   τούς τε καὶ τὰ παιδί᾽, εἶτ᾽ εἴσω βαδίζειν,
μηδ᾽ ἐρέσθαι μηδένα,
ἀλλὰ χωρεῖν ἄντικρυς
ὥσπερ οἴκαδ᾽ εἰς ἑαυτῶν
και σείς, και τα παιδάκια σας νάνε καλολουσμένα·
μα δίχως και κανένα
στην πόρτα να ρωτήσης,
σαν νάσαι μέσ' στο σπίτι σου, γραμμή να προχώρησης,
[κι' αν το τραπέζι δεν το βρής, όπως θαρρείς, στρωμένο,]
1070   γεννικῶς, ὡς
ἡ θύρα κεκλῄσεται.
θα βρής το μύλο σφαλιστό και το νερό κομμένο! (1)

 

παστρικούς: Εκωμωδούντο οι Καρύστιοι ως μοιχοί, ως και αλλαχού παρ' Αριστοφάνει.

γουρουνάκι “Δελφάκιον”: εννοεί το χοιρίδιον και το γυναικείον αιδοίον.

(1) Επέρχεται απροόπτως δια της φράσεως “ίσως δ' η θύρα κεκλείσεται”, ήτις, κατόπιν των προηγουμένων επαγγελιών, αντιστοιχεί περίπου προς την ανωτέρω σύγχρονον δημοτικήν.

Αρχή σελίδας
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr
Νοέμβριος 2000