<< 5ο επεισόδιο [εισαγωγή] 6ο επεισόδιο >>

Ευριπίδη Μήδεια

Μετάφραση Π. Πρεβελάκη

5ο Χορικό (976-1001)

Χο. νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας͵ [στρ. 
οὐκέτι· στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 
δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμῶν 
δέξεται δύστανος ἄταν·
Χορ. Δεν έχω ελπίδα τώρα πια, [στρ.
ζωή δεν έχουν τα παιδιά·
νά, πάνε κιόλας στη σφαγή!
Κ' η καψονύφη θα δεχτεί
τη συφορά από το χρυσό
το ανάδεμα, θα τη δεχτεί!
980 ξανθᾷ δ΄ ἀμφὶ κόμᾳ θήσει τὸν Ἅιδα 
κόσμον αὐτὰ χεροῖν. [λαβοῦσα.]
  Γύρω απ' την κόμη την ξανθή,
κι από τα χέρια της τα δυό,
στόλισμα του Άδη θα πλεχτεί.
       
  πείσει χάρις ἀμβρόσιός τ΄ αὐγὰ πέπλων [ἀντ. 
χρυσέων τευκτὸν στέφανον περιθέσθαι· 
νερτέροις δ΄ ἤδη πάρα νυμφοκομήσει. 
τοῖον εἰς ἕρκος πεσεῖται 
καὶ μοῖραν θανάτου δύστανος· ἄταν δ΄ 
οὐχ ὑπεκφεύξεται.
  Θα την πλανέσει η χάρη τους [αντ.
κ' η αθάνατη φεγγοβολή
να τα φορέσει και τα δυο,
πέπλο και στέφανο χρυσό·
μα στους νεκρούς αναμεσό,
ωιμέ! θα νυφοστολιστεί.
Σε τέτοια βρόχια η δύστυχη
και σε θανάτου ριζικό
θα γκρεμιστεί, και γλυτωμό
δεν έχει απ' το μοιρόγραφτο.
       
  σὺ δ΄͵ ὦ τάλαν͵ ὦ κακόνυμφε κηδεμὼν τυράννων͵ [στρ.   Κ' εσύ, ταλαίπωρε, γαμπρέ [στρ.
κακόπαντρε του βασιλιά,
990 παισὶν οὐ κατειδὼς 
ὄλεθρον βιοτᾷ προσάγεις ἀλόχῳ τε 
σᾷ στυγερὸν θάνατον. 
δύστανε μοίρας ὅσον παροίχῃ.
  τους φέρνεις, δίχως να το θες,
ξολοθρεμό στα δυο παιδιά,
στη νύφη θάνατο φριχτό.
Δόλιε, τη μοίρα σου αστοχάς!
       
  μεταστένομαι δὲ σὸν ἄλγος͵ ὦ τάλαινα παίδων [ἀντ. 
μᾶτερ͵ ἃ φονεύσεις 
τέκνα νυμφιδίων ἕνεκεν λεχέων͵ ἅ
  Τώρα τον πόνο σου θρηνώ, [αντ.
άραχλη μάνα των παιδιώ,
που θα τα σφάξεις μοναχή
για ένα κρεβάτι νυφικό,
1000 σοι προλιπὼν ἀνόμως 
ἄλλᾳ ξυνοικεῖ πόσις συνεύνῳ.
  που ένας κακούργος σύζυγος
το αρνήθηκε, μιας αλληνής
το στρώμα για να μοιραστεί.

 

<< 5ο επεισόδιο [εισαγωγή] 6ο επεισόδιο >>

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Φεβρουάριος 2001