Έτος 13ον : 419 - 418 π.Χ.

  52.
Οι Βοιωτοί καταλαμβάνουν την Ηράκλειαν
Ευθύς κατά την αρχήν του επομένου θέρους, οι Βοιωτοί κατέλαβαν την Ηράκλειαν, η οποία μετά την μάχην υφίστατο μεγάλας ερημώσεις, και απέπεμψαν τον Λακεδαιμόνιον Ηγησιππίδαν δια κακήν άσκησιν της αρχής. Εις την κατάληψιν προέβησαν εκ φόβου μήπως οι Αθηναίοι, επωφελούμενοι της ανησυχίας και ταραχής, εις την οποίαν ευρίσκοντο οι Λακεδαιμόνιοι, ένεκα των πραγμάτων της Πελοποννήσου, τους προκαταλάβουν. Οι Λακεδαιμόνιοι, εν τούτοις, ηγανάκτησαν κατ' αυτών.

Ο Αθηναίος Αλκιβιάδης πείθει τους Πατρείς να ιδρύσουν τείχος
Κατά την διάρκειαν του αυτού θέρους, ο Αλκιβιάδης, υιός του Κλεινίου, εις των Αθηναίων στρατηγών, ενεργών εκ συμφώνου με τους Αργείους και τους συμμάχους των, ήλθεν εις την Πελοπόννησον, επί κεφαλής ολίγων Αθηναίων οπλιτών και τοξοτών. Παραλαβών δε μεθ' εαυτού και στρατιωτικήν δύναμιν εκ των εκεί συμμάχων, και διερχόμενος την Πελοπόννησον μετά του στρατού του, όχι μόνον τας υποθέσεις της συμμαχίας ερρύθμισεν αλλά και τους Πατρείς έπεισε να κατασκευάσουν τείχος, εκτεινόμενον μέχρι της θαλάσσης, και ο ίδιος σκοπόν είχε να κατασκευάση φρούριον εις το Ρίον της Αχαΐας. Αλλ' οι Κορίνθιοι, οι Συκυώνιοι και άλλοι, δια τους οποίους η κατασκευή του φρουρίου τούτου απετέλει απειλήν, προσδραμόντες, ημπόδισαν αυτήν.

53.
Πόλεμος μεταξύ των Αργείων και των Επιδαυρίων
Κατά το αυτό θέρος, εξερράγη πόλεμος μεταξύ Επιδαυρίων και Αργείων. Ως πρόφασις υπήρξεν η άρνησις των Επιδαυρίων ν' αποστείλουν τα θύματα, τα οποία υπεχρεούντο να παρέχουν ως μίσθωμα νομής εις τον ναόν του Πυθαίου Απόλλωνος, επί του οποίου οι Αργείοι ήσκουν την ανωτάτην επιμέλειαν. Αλλά και ανεξαρτήτως της αιτιάσεως ταύτης, ο Αρκιβιάδης και οι Αργείοι έκριναν σκόπιμον να εξαναγκάσουν, ει δυνατόν, την Επίδαυρον να εισέλθει εις την συμμαχίαν των, διότι ενόμιζαν ότι τοιουτοτρόπως και την ουδετερότητα της Κορίνθου εξησφάλιζαν και η μεταφορά επικουριών εκ της Αιγίνης προς τους συμμάχους θα ήτο δια τους Αθηναίους συντομωτέρα παρά αν εγίνετο δια του περίπλου του ακρωτηρίου Σκυλλαίου. Ως εκ τούτου, οι Αργείοι παρεσκευάζοντο να εισβάλουν αυτοί εις το έδαφος της Επιδαύρου, όπως εκβιάσουν την παροχήν του οφειλομένου θύματος.

54. Αλλά περί την αυτήν εποχήν και οι Λακεδαιμόνιοι εξεστράτευσαν με όλας των τας δυνάμεις, υπό την αρχηγίαν του βασιλέως των Άγιδος, υιού του Αρχιδάμου. Είχαν δε προχωρήσει μέχρι των Λεύκτρων, πόλεως κειμένης εις τα προς το όρος Λύκαιον όρια της χώρας των, χωρίς κανείς να γνωρίζη, ούτε αυταί αι Λακωνικαί πόλεις, αι μετέχουσαι της εκστρατείας, που αυτή διηυθύνετο. Αλλ επειδή αι θυσίαι των δια την διάβασιν των συνόρων δεν απέβησαν ευνοϊκαί, επέστρεψαν εις τα ίδια και διεμήνυσαν προς τους συμμάχους όπως μετά παρέλευσιν του προσεχούς μηνός (ο οποίος ήτο ο Καρνείος μην, θεωρούμενος ιερός υπό των Δωριέων), ετοιμασθούν δι' εκστρατείαν. Μετά την αποχώρησιν τον στρατού των Λακεδαιμονίων, οι Αργείοι, εκστρατεύοντες την εικοστήν εβδόμην του μηνός του προηγουμένου του Καρνείου, και τηρήσαντες την ημέραν ταύτην καθ' όλην την διάρκειαν της εκστρατείας, εισέβαλαν εις το έδαφος της Επιδαύρου και ηρήμωναν αυτό. Οι Επιδαύριοι επεκαλούντο την βοήθειαν των συμμάχων, εκ των οποίων άλλοι μεν ηρνήθησαν να έλθουν, προφασιζόμενοι την ιερότητα του μηνός, άλλοι δε, ελθόντες μέχρι των ορίων της Επιδαυρίας, έμειναν εκεί αδρανούντες.

55. Ενώ οι Αργείοι ήσαν εις το έδαφος της Επιδαύρου, συνήλθαν εις την Μαντίνειαν, συνεπεία πρωτοβουλίας των Αθηναίων, πρέσβεις εκ των διαφόρων πόλεων. Κατά την γενομένην συνδιάσκεψιν, ο Κορίνθιος Ευφαμίδας παρετήρησεν ότι οι λόγοι των δεν συμφωνούν με τα έργα, διότι, ενώ αυτοί συνδιεσκέπτοντο περί ειρήνης, οι Επιδαύριοι με τους συμμάχους των και οι Αργείοι αντιμετώπιζαν αλλήλους ένοπλοι. Ώφειλαν λοιπόν να μεταβούν πρώτον εις τα στρατόπεδα αμφοτέρων και πείσουν αυτούς ν αποστρατευθούν, και αφού επιτύχουν τούτο, επαναλάβουν τας περί ειρήνης διαπραγματεύσεις. Η πρότασις αυτή έγινε δεκτή και μεταβάντες οι πρέσβεις έπεισαν τους Αργείους ν' απέλθουν εκ της Επιδαυρίας. Αλλ' ότε ακολούθως η συνδιάσκεψις επανελήφθη, δεν κατώρθωσαν ουδέ τότε να φθάσουν εις οριστικήν συνεννόησιν, και οι Αργείοι εισέβαλαν και πάλιν εις την Επιδαυρίαν και ηρήμωναν αυτήν. Αλλά και οι Λακεδαιμόνιοι εξεστράτευσαν μέχρι των Καρυών. Επειδή όμως ούτε εδώ υπήρξαν ευνοϊκαί αι θυσίαι δια την διάβασιν των συνόρων, επέστρεψαν εις τα ίδια. Και οι Αργείοι, αφού ηρήμωσαν το τρίτον περίπου της Επιδαυρίας, απήλθαν εις τα ίδια. Χίλιοι οπλίται Αθηναίοι, υπό την αρχηγίαν του Αλκιβιάδου, είχαν έλθει προς βοήθειάν των, όταν έμαθαν ότι οι Λακεδαιμόνιοι είχαν εκστρατεύσει αλλ' επειδή δεν υπήρχε πλέον ανάγκη αυτών, απήλθαν. Και ούτως έληξε το θέρος.

 

[Προηγούμενο] [Συνέχεια βιβλίου]