Κείμενα με μετάφραση · Texts with translation
Ηράκλειτος · Ο Λόγος και το Εν · Ο Πόλεμος και η Έρις · Η Αρμονία των Αντιθέτων · Το Γίγνεσθαι · Το Πυρ · Ο Άνθρωπος · Η Φύση · Αποσπάσματα για μια Ηθική · Αποσπάσματα αμφίβολα ή απόκρυφα

Ἡράκλειτος

Ὁ Ἄνθρωπος

 

54. (119).  

Ἔφη ὡς ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων.

Ο χαρακτήρας του ανθρώπου, ο δαίμονας του.[30]

55. (82).  

πιθήκων ὁ κάλλιστος αἰσχρὸς ἀνθρώπων γένει συμβάλλειν.

Ο ωραιότερος πίθηκος είναι άσχημος όταν συγκρίνεται με το γένος των ανθρώπων.

56. (83).  

ἀνθρώπων ὁ σοφώτατος πρὸς θεὸν πίθηκος φανεῖται καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν.

Ο σοφότερος άνθρωπος, όταν συγκρίνεται με το θεό, φαίνεται πίθηκος και στη σοφία και στην ομορφιά και σ' όλα τ' άλλα.

57. (67α).  

sic(ut) aranea, ait, stans in medio telae sentit, quam cito musca aliquem filum suum corrumpit itaque illuc celeriter currit quasi de fili persectione dolens, sic hominis anima aliqua parte corporis laesa illuc festine meat quasi impatiens laesionis corporis, cui firme et proportionaliter iuncta est.

Όπως μια αράχνη στο κέντρο του ιστού της, μόλις μια μύγα κόβει ένα νήμα του, το αισθάνεται και τρέχει γρήγορα σαν να υπέφερε για το κομμένο νήμα, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου, όταν ένα μέρος του σώματος τραυματίζεται, ορμάει προς τα 'κεί σαν να μη μπορεί να υποφέρει τη λαβωματιά του σώματος με το οποίο είναι δεμένη γερά και αρμονικά.

58. (15).  

εἰ μὴ γὰρ Διονύσῳ πομπὴν ἐποιοῦντο καὶ ὕμνεον ᾆσμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ' ἂν· ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος, ὅτεῳ μαίνονται καὶ ληναΐζουσιν.

Γιατί αν δεν οργάνωναν πομπή για το Διόνυσο και δεν τραγουδούσαν το φαλλικό ύμνο, όσα έκαναν θα ήταν αναιδέστατα. Άλλα ο Άδης και ο Διόνυσος είναι το ίδιο πράγμα, που στ' όνομά του μαίνονται και βακχεύουν. [31]

59. (68).  

Καὶ διὰ τοῦτο εἰκότως αὐτὰ ἄκεα Ἡράκλειτος προσεῖπεν ὡς ἐξακεσόμενα τὰ δεινὰ καὶ τὰς ψυχὰς ἐξάντες ἀπεργαζόμενα τῶν ἐν τῇ γενέσει συμφορῶν.

Ο Ηράκλειτος είπε ότι η ίδια “γιατρειά” θεραπεύει φοβερές ασθένειες και ελευθερώνει τις ψυχές από συμφορές.

60. (85).  

θυμῷ μάχεσθαι χαλεπόν· ὅ τι γὰρ ἂν θέλῃ, ψυχῆς ὠνεῖται.

Είναι δύσκολο να πολεμά κανείς την καρδιά του· γιατί αυτό που θέλει, το αγοράζει με ψυχή.

61. (98).  

αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καθ᾽ Ἅιδην.

Οι ψυχές οσμίζονται μέσα στον Άδη.

62. (63).  

ἔνθα δ᾽ ἐόντι ἐπανίστασθαι καὶ φύλακας γίνεσθαι ἐγερτὶ ζώντων καὶ νεκρῶν.

Εκεί πέρα, μπροστά σ' αυτόν που είναι, ανασταίνονται και γίνονται άγρυπνοι φύλακες των ζωντανών και των νεκρών. [32]

63. (27).  

ἀνθώπους μένει ἀποθανόντας, ἅσσα οὐκ ἔλπονται οὐδὲ δοκέουσιν.

Πράγματα που δεν ελπίζουν ούτε φαντάζονται περιμένουν τους ανθρώπους μετά το θάνατο τους.

64. (25).  

μόροι γὰρ μέζονες μέζονας μοίρας λαγχάνουσι.

Οι πιο μεγάλοι θάνατοι έχουν την πιο μεγάλη μοίρα.

65. (21).  

Οὐχί καὶ Ἡράκλειτον θάνατον τὴν γένεσιν καλεῖ... ἐν οἶς φησι· θάνατός ἐστιν ὁκόσα ἐγερθέντες ὁρέομεν, ὁκόσα δὲ εὕδοντες ὕπνος.

Θάνατος είναι όσα βλέπουμε ξύπνιοι, και ύπνος όσα κοιμισμένοι.

66. (26).  

ἄνθρωπος ἐν εὐφρόνῃ φάος ἅπτεται ἑαυτῷ (ἀποθανὼν) ἀποσβεσθεὶς ὄψεις, ζῶν δὲ ἅπτεται τεθνεῶτος εὕδων, (ἀποσβεσθεὶς ὄψεις) ἐγρηγορὼς ἅπτεται εὕδοντος.

Όταν τα μάτια του σβήνουν, ο άνθρωπος ανάβει φως για τόν εαυτό του μέσα στη νύχτα. Ζωντανός στον ύπνο του, όταν τα ιάτια του κλείνουν, αγγίζει τον πεθαμένο, ξύπνιος, αγγίζει αυτόν που κοιμάται. [33]

67. (89).  

Ὁ Ἡράκλειτός φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι.

Για τους ξύπνιους ένας και κοινός κόσμος υπάρχει, αλλά κάθε κοιμισμένος ξαναγυρνά στο δικό του ιδιαίτερο κόσμο. [34]

68. (75).  

τοὺς καθεύδοντας ἐργάτας εἶναι καὶ συνεργοὺς τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων.

Οι κοιμισμένοι είναι εργάτες και συνεργοί σ' αυτά που γίνονται στον κόσμο.

 

Σημειώσεις

30. Η παραδοσιακή απόδοση αυτού του αποσπάσματος του δίνει την εξής έννοια: ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου κάνει την ειμαρμένη του. Ο Χάιντεγκερ βλέπει σ' αυτήν την ερμηνεία μια κοινοτοπία δίχως σημασία που περιφρονεί την ετυμολογία. Ο Χάιντεγκερ δικαίως τονίζει ότι η πρώτη έννοια της λέξης ἦθος δεν είναι χαρακτήρας, αλλά κατοικία· μεταφράζει λοιπόν το απόσπασμα του Ηράκλειτου ως εξής: Ο άνθρωπος κατοικεί, για το ότι είναι άνθρωπος, μέσα στην εγγύτητα του θείου (βλ. Heidegger, Lettre sur l' humanisme, Paris 1964, σελ. 145).

31. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς διαβάζει αυτό το κείμενο σε σχέση με το δικό του χριστιανισμό και κατανοεί ότι όλοι εκείνοι που τραγουδούν για το Διόνυσο και επιδίδονται σε επονείδιστες τελετές θα πάνε στην κόλαση και θα κριθούν από τον Άδη. Χρησιμοποιήσαμε στην προκαταρτική μας μελέτη κάποια από τα συμπεράσματα του Α. Delatte από το έργο του Les conceptions de l' enthousiasme chez les philosophes presocratiques, Paris 1934.

32. Κείμενο άκρως παραφθαρμένο. Ο Κ. Reinhardt σκέφτεται ότι αυτό το απόσπασμα δημιουργήθηκε από δυο αποσπάσματα που ο Ιππόλυτος, στον οποίο βρίσκεται αυτό το κείμενο, ένωσε για κακή τύχη με το και· το πρώτο απόσπασμα είναι ίσως μια επιβεβαίωση της ανάστασης της σάρκας, το δεύτερο περιέχει ίσως την ιδέα ότι ο θεός είναι η αιτία της ανάστασης. Καταλάβαμε επίσης ότι ήρωες ορθώνονται μπροστά στον Άδη που είναι εκεί και βασιλεύουν, κάτω από τη γη, ως φύλακες. Ο Diels σκέφτεται ότι πρόκειται για μύστες που ανορθώνονται από τη λάσπη και το σκότος μπροστά στο άγαλμα του θεού και αποκτούν έτσι το βαθμό του φύλακα.

33. Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Ν. Ζούμπο, το πρώτο μέρος του αποσπάσματος είναι ένας υπαινιγμός για τον κόσμο του ονείρου που δεν είναι παρά απάτη· το δεύτερο μέρος του αποσπάσματος σημαίνει ότι “ο άνθρωπος, τόσο στην κατάσταση του ύπνου όσο και στην κατάσταση του ξύπνιου, συμμετέχει στο θάνατο δια της απόλυτης άγνοιας μέσα στην οποία βρίσκεται πάντοτε” (Α.Ν. Zoumpos, Interpretation philosophique du vingt-sixieme fragment d' Heraclite, στο Revue des Etudes Grecques, τόμος LIΧ-LΧ, 1946-47, σελ. 1).

34. Ο Ludwig Binswanger αφιέρωσε ενδιαφέρουσες αναλύσεις σ' αυτό το απόσπασμα του Ηράκλειτου. Ο ονειροπόλος ζει στο δικό του κόσμο όπου βρίσκεται βυθισμένος μέσα στην έκσταση ή μέσα στα βάσανα. Εκείνοι που ονειροπολούν αγνοούν το τι κάνουν σε κατάσταση ξύπνιου, όπως ξεχνούν τι κάνουν μέσα στον ύπνο· η επαγρύπνιση είναι η αφύπνιση εκτός της ατομικής σκέψης σύμφωνα με τους κανόνες του παγκόσμιου Λόγου, ονειρευόμαστε γιατί δεν είμαστε σε συνάρτηση με το όλο. Η γνώση ενός πράγματος το οποίο ξέρω μόνον εγώ, είναι ακριβώς, σύμφωνα με μια παρατήρηση του Χέγκελ, αυτό που ονομάζεται όνειρο. “Ονειρεύομαι”, λέει ο Binswanger, σημαίνει: “Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει”. Μέσα σ' αυτό το πρώτο πρόσωπο, εμφανίζεται ξανά, πράγματι, το άτομο, ο Quisque, ο Έκαστος όχι σαν αυτός που ονειρεύεται, αλλά σαν αυτός στον οποίο το όνειρο παρουσιάζεται “δίχως αυτός να ξέρει πως”. Και αυτό το άτομο, εδώ, δεν είναι άλλο από το ίδιο με την έννοια της αριθμητικής ταυτότητας του προσώπου (Καντ), μια ένδειξη καθαρά τυπική, αποστερημένη ουσίας, το παίγνιο της ζωής μέσα στην άνοδο ή την πτώση, του φλοισβίσματος της θάλασσας και της σιγής του θανάτου, της σπινθηροβόλησης των χρωμάτων στον ήλιο και της νύχτας της σκιάς, της μεγαλειώδους μορφής του πουλιού που πετά στους αιθέρες και των ριγμένων ακατάστατα στο πάτωμα αποσπασμάτων είναι το παίγνιο της ελκυστικής μορφής του νεαρού κοριτσιού, του αρώματος των γαρύφαλων, του πτώματος του πεσμένου πουλιού, του δυνατού και τρομερού όρνιου και του τρυφερού περιστεριού. Ένα άτομο βγαίνει απ' αυτήν την αριθμητική ταυτότητα για να γίνει ένα αυτό το ίδιο ή ακόμη το Άτομο, ο άγρυπνος άνθρωπος ξεπηδά από τον ονειροπόλο τη στιγμή που αποφασίζει, όχι μόνο να θέλει να γνωρίζει αυτό που του συμβαίνει, αλλά επίσης να επέμβει “αυτός ο ίδιος” μέσα στην πορεία του γεγονότος, να εισάγει στη ζωή που ανυψώνεται και πέφτει, τη συνέχεια και τη συνέπεια. “Εκείνη μόνο τη στιγμή κάνει κάτι”, (L. Binswanger, Le reve et l' existence, Paris 1954, σελ. 179-192.)

 

Αρχή σελίδας
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Φεβρουάριος 2002